25.4.2012 klo 08:56
Lausunto

Asia: Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelu-lain 50 §:n muuttamisesta (HE 146/2011 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa solariumpalvelun tarjonnan rajoittamisvapauden mahdollisuudesta kohtuullisen siirtymäajan jälkeen. Uuden lausuntopyynnön taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan säteilylain muuttamista koskevasta lakiesityksestä HE 146/2011 vp antama lausunto. Perustuslakivaliokunta pitää mahdollisena harkita vaihtoehtoa, jossa itsepalvelusolariumit kiellettäisiin laissa kokonaan kohtuullisen siirtymäajan jälkeen (PeVL 5/2012 vp).

Suomen Yrittäjät oli ensimmäisellä lausuntokierroksella 9.3.2012 kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja jätti asiasta kirjallisen lausuntonsa. Solariumpalvelua tarjoavien yritysten ja yrittäjien elinkeinovapauden rajoittamista koskevassa asiassa Suomen Yrittäjät lausuu kohteliaimmin seuraavaa:

Perustuslakivaliokunta edellyttää lakiesityksen täydentämistä

Esityksessä HE 146/2011 ehdotetaan säteilylakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaa solariumpalveluja tarjoavan toiminnanharjoittajan tulee nimetä solariumin käyttöpaikalle 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö, joka valvoo, ettei alle 18-vuotias pääse käyttämään solariumlaitetta. Esityksen 44 §:n 3 momentti kuitenkin sallii, ettei solariumlaitetta käyttävän henkilön ikää tarvitse tarkastaa, jos kulku solariumpaikkaan ja pääsy solariumlaitteeseen voidaan järjestää sellaisella teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, jolla voidaan pitävästi estää alle 18-vuotiaiden pääsy palveluun.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 44 §:n 3 momentissa kirjattuun tekniseen vaihtoehtoon, joka tarkoittaisi käytännössä asiakkaiden rekisteröimistä ja henkilökohtaisen käyttöoikeuden antamista biometrisen tunnisteen, kuten sormenjäljen tai kasvokuvan, perusteella. Perustuslakivaliokunta katsoo, ettei 3 momentti täytä täsmällisyydeltään niitä vaatimuksia, joita henkilötietojen suojaa koskevalta sääntelyltä vakiintuneesti edellytetään.

Painotamme, että perustuslakivaliokunta ei edellytä itsepalvelusolariumien kieltämistä lailla. Valiokunta edellyttää sääntelyn täydentämistä tietyin osin, jotta laki voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Täydennykset koskevat muun muassa tunnistetietojen väärinkäytön estävien tietoturvavelvoitteiden säätämistä, mainintaa henkilötietolain soveltamisvelvollisuudesta sekä tunnistetietojen tallentamista asiakastietojen yhteyteen koskevaa kieltoa. Suomen Yrittäjät katsoo, että lakiesityksen täydentäminen perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti on perusteltua, jos biometristen tunnisteiden käyttömahdollisuus säilytetään lakiesityksessä

Suomen Yrittäjät esittää suhteellisuusperiaatteen mukaista vaihtoehtoa

Lakiesityksen tavoite suojata alle 18-vuotiaiden henkilöiden terveyttä on perusteltua. Perustuslakivaliokunta kuitenkin toteaa lausunnossaan, ettei biometrisilla tunnisteilla tosiasiassa kyetä aukottomasti sulkemaan pois alaikäisen pääsy solariumlaitteeseen. Valiokunnan mielestä tulisikin asian jatkovalmistelun aikana harkita muita vaihtoehtoisia ja oikeasuhtaisia tapoja lakiesityksen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Suomen Yrittäjät katsoo, että lakiesityksessä kirjattuihin tavoitteisiin päästäisiin ehdotettua lievemmilläkin toimenpiteillä. Uutta, yrityksiä velvoittavaa lainsäädäntöä säädettäessä tulisi punnita kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja niin, ettei sääntely rajoita suhteettoman laajasti elinkeinovapautta. Alaikäisten pääsy solariumlaitteeseen olisi mahdollista estää asiakkaille myönnettävien henkilökohtaisten kulkukorttien avulla. Henkilön iän tarkastaminen voitaisiin tehdä esimerkiksi kulkukorttia myönnettäessä tai palveluun oikeuttavaa sarjakorttia ostettaessa.

Itsepalvelusolariumien kieltämiselle ei ole riittäviä perusteita

Perustuslakivaliokunta ei edellytä, että itsepalvelusolariumit kielletään lailla. Valiokunnan mielestä on ainoastaan mahdollista harkita sellaistakin vaihtoehtoa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen. Perustuslakivaliokunta perustelee kantaansa sillä, että alan toimijoita on Suomessa vähän, ja ettei alaikäisten pääsyä solariumlaitteeseen voida aukottomasti valvoa. Lisäksi valiokunta toteaa lausunnossaan, että vastaavanlaisia elinkeinokieltoja on toteutettu eräissä maissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ei käy ilmi, mihin valtioihin valiokunta viittaa. Huomautamme, että solariumlaitteet ja –palvelut ovat EU:ssa hyväksyttyjä hyödykkeitä ja laitteita myydään myös yksityistalouksiin. EU:n jäsenyyden lisäksi Suomi on osa Pohjoismaita. Tämän vuoksi on hyvä huomata, että Ruotsissa on noin 800 ja Tanskassa yli 1000 itsepalvelusolariumia. Tästä huolimatta vastaavanlaisia kieltoja tai lakiesityksessä asetettuja velvoitteita alan yrittäjille ei näissä maissa ole säädetty.

Suomen Yrittäjät vastustaa jyrkästi näin ankaraa ja perusteiltaan kestämätöntä elinkeinovapauteen puuttumista. Yksittäisten yritysten lukumäärän vähäisyyden perusteella tapahtuva elinkeinon kieltäminen on epärelevanttia lakiesityksen tavoitteen kannalta. Huomautamme, että asia koskee itsepalvelusolariumien lisäksi myös osaa kunto- ja liikuntakeskuksiamme, joille on tyypillistä tarjota solariumpalveluja asiakkailleen osana palveluntuotantokokonaisuuttaan. Elinkeinon kieltävä lainsäädäntö on erittäin poikkeuksellista, ja säädäntöä valmisteltaessa tulisi punnita aina lievempiä ja tavoitteeseen nähden suhteellisia vaihtoehtoja.

Nykypäivän tekniikka antaa mahdollisuuden erilaisten vahvaan tunnistautumiseen perustuvien ja reaaliajassa toimivien teknisten etävalvonnan ja –neuvonnan käyttöönottamisen. Olemme vakuuttuneita, että teknisin toimenpitein kyettäisiin ainakin lähes täydellisesti estämään alaikäisten pääsy itsepalvelusolariumeihin. On selvää, että itsepalvelusolariumien kokonaan kieltämiselläkään ei voida täydellisesti estää sitä että alaikäiset silti käyttävät laitteita, koska niitä voidaan laillisesti hankkia yksityistalouksiin. Henkilön iän tarkistaminen, esimerkiksi solariumpalvelun ostotapahtuman yhteydessä on perusteltua, mutta henkilöllisyystodistuksen identifioitumisesta ostajaan ei voida tosiasiallisesti olla täysin varmoja. Näihinkään seikkoihin nähden lainsäädäntöä, jolla kokonaan kiellettäisiin eräiden yritysten elinkeinotoiminta, ei voida pitää oikeasuhtaisena ja kohtuullisena.

Suomen Yrittäjät ry

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies