23.6.2011 klo 11:14
Lausunto

Asiakkaan aseman kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa oikeusministeriön työryhmän laatimasta raportista koskien otsikkoasiaa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

Kannatamme raportissa esitettyä lähtökohtaa, jonka mukaan julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan asemaa tulisi lähentää vastaavanlaisen palvelun yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkivan kuluttajan asemaan. Yksityishenkilöiden mahdollisuudet valita yhtäältä eri julkisten palveluiden välillä ja toisaalta julkisten ja yksityisten palveluiden välillä ovat viime vuosina lisääntyneet. On sekä markkinoiden kilpailuneutraliteetin että palveluita hankkivan asiakkaan kannalta tärkeää, että asiakkaan asema ei riipu siitä, onko hän julkisen vai yksityisen palvelun asiakas.

Suomen Yrittäjien mielestä samanlaisia tai samankaltaisia palveluita tuotettaessa asiakkaan oikeudellinen asema ei myöskään saa riippua siitä, toteutetaanko palvelu asiakkaalle suoraan julkisen sektorin toimesta, ostopalveluna vai esimerkiksi palvelusetelimallilla. Tästä syystä myös muiden voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kuin julkisyhteisöjen järjestämien palveluiden tulisi kuulua raportissa esitetyllä tavalla sääntelyn piiriin. On lisäksi tärkeää, että lainsäädännöllä vahvistetaan julkisyhteisön vastaavan isännänvastuun kautta myös ostopalvelun tuottajan toiminnasta.

Katsomme, että raportissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen selkeyttäisi julkisen palvelun asiakkaan asemaa ja ohjaisi palvelun laatuun tyytymättömän asiakkaan nykyistä tarkoituksenmukaisempien oikeussuojakeinojen äärelle. Oikeusministeriön oikeusapuohjaus -palvelua tulisikin tässä yhteydessä kehittää siten, että asiakas saisi nykyistä paremmin tietoa myös julkisiin palveluihin liittyvistä oikeussuojakeinoista.

Oikeusministeriön työryhmä on työssään keskittynyt asiakkaan asemaan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuspalveluissa. Suomen Yrittäjien mielestä raportissa esitettävien lainsäädäntömuutosten lisäksi on jatkossa syytä pohtia myös laajemmin julkisten palveluiden asemaa suhteessa kuluttajansuojalainsäädäntöön. Mallia tähän voitaisiin ottaa esimerkiksi Ruotsista, jossa raportissa suoritetun vertailun perusteella on vireillä laaja kuluttajapalvelulain (konsumenttjänstlag) uudistushanke koskien kuluttajapalvelulain soveltamisalan laajentamista koskemaan tiettyjä julkisia palveluita. Valittavasta sääntelymallista riippumatta keskeistä on kuitenkin sääntelyn selkeys ja ristiriidattomuus sekä se, että oikeussuhteen osapuolet tietävät, mitä lakia kuhunkin tilanteeseen sovelletaan.

Uuden hallituksen ohjelmassa on todettu, että julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan pelisääntöjä tulee selkeyttää. Suomen Yrittäjien mielestä oikeusministeriön työryhmän laatimassa raportissa esitetyt linjaukset ovat oikean suuntaisia ja edistävät uuden hallitusohjelman tavoitteita.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Lauri Rautio
lainopillinen asiamies