12.3.2014 klo 09:25
Lausunto

Asiat U 7/2014 vp; valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus, E 7/2014 vp; tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan valtiontuki ja E 12/2014 vp; ympäristö- ja energiatuen suuntaviivat

Eduskunnan talousvaliokunta

Esillä olevat asiat ovat osa EU:n valtiontukien kokonaisuudistusta. Uudistuksella on tarkoituksena tuoda joustavuutta tukeen oikeutettujen yritysten ja sallittujen tukimuotojen määrittelyyn sekä lisätä valtiontukien avoimuutta ja parantaa niiden vaikuttavuuden arviointia.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa yleisesti EU:n valtiontukien modernisaatioprosessia (State Aid Modernisation) ja katsomme nyt esillä olevien osa-alueiden olevan linjassa sen kanssa.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (U 7/2014 vp) laajentamista pidämme kannatettavana koska se mahdollistaa myöntää jatkossa asetuksen soveltamisalaan kuuluvia yritystukia entistä nopeammin.

Kannatamme myös ehdotukseen liittyvää valtiontukien avoimuusvaatimusta, sillä sen voidaan olettaa lisäävät valtiontukisääntöjen noudattamista koko unionin tasolla ja vähentävän riskiä valtiontuen myöntämisestä sääntöjen vastaisesti kilpailijamaissa.

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävän valtiontuen puitteiden (E 7/2014 vp) osalta toteamme, että ehdotus on pääpiirteiltään sellainen, että sen avulla voidaan tukea T&K&I toimintaa tavalla, joka edistää talouskasvua ja kehitystä ilman että niiden aiheuttama potentiaalinen kilpailun vääristymä unionin sisämarkkinoilla olisi kohtuuton.

Samanaikaisesti kuitenkin yhdymme valtioneuvoston käsitykseen siitä, että ehdotuksen nykymuotoilun perusteella eräillä erityisaloilla on ilmeinen riski merkittäviin kilpailun vääristymiin.

Pidämme ehdotusta ympäristö- ja energia-alan valtiontukisuuntaviivojen uudistamista sekä EU:n valtiontukivalvonnan kohdistamisesta (E 12/2014 vp) oikean suuntaisena. Selkeät säännöt parantavat tuen saajien oikeusvarmuutta ja vähentävät kilpailun vääristymisen riskiä, vahvistamalla sitä, että EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan yhtäläisellä tavalla eri jäsenvaltioissa.

Kaikkien ehdotusten osalta katsomme kuitenkin, että niissä on monelta osin liikaa tulkinnanvaraisuutta. EU:n valtiontukisääntöjä yhtäläisen soveltamisen kannalta pidämme tärkeänä, että ehdotusten sisältöön tehdään tarvittavia tarkennuksia vähentämään vaaraa siitä, että jäsenvaltiot tulkitsevat sääntöjä eri tavalla.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti