30.4.2003 klo 10:14
Lausunto

Automatian Nouto. -säiliöverkkoa koskeva poikkeuslupahakemus

Kilpailuvirasto

Kilpailuvirasto on pyytänyt kirjeellään 26.3.2003 dnro 51/67/03 Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää seuraavan.

Suomen Yrittäjät esitti erinäisiä kriittisiä huomautuksia Automatian alkuperäisen poikkeuslupahakemuksen johdosta. Siinä vaiheessa arviomme oli, että poikkeuslupahakemuksessa esitettyjen järjestelyiden hyödyt olisivat haittoja suuremmat.

Uudella poikkeuslupahakemuksella pyritään siihen, että nykyinen poikkeuslupa laajenisi kattamaan myös pankkien yösäilöpalvelutoiminnan. Hakemuksessa on esitetty eräitä sellaisia perusteita, jotka puoltavat yhteistyön laajentamisen sallimista. Toisaalta yhteistyön laajentaminen keskittäisi markkinoita entisestään ja Automatian määräävä asema markkinoilla vahvistuisi selvästi.

Varsinkin kaupan alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille muutos voi aiheuttaa merkittäviä seurauksia. Pohjaksi tuleville huomautuksille toteamme, että yrittäjäasiakkaiden kannalta konkreettinen seuraus Automatian poikkeusluvan kattamasta toiminnasta vaikuttaa olleen hintojen nousu. Järjestömme on saanut yhteydenottoja kohonneista palvelumaksuista, ja olemme myös tutkineet eri pankkiryhmien asiakkailtaan perimiä maksuja. Parhaillaan olemme käynnistämässä uutta selvitystä maksujen kehittymisestä.

Ongelmana on ollut sekä maksujen kohoaminen että niiden erittäin huono läpinäkyvyys. Automatian hakemuksessakin todetaan, että rahahuollon kuluissa on ollut merkittävää nousua, vaikka nousu ei hakemuksen mukaan selitykään Automatian toiminnasta. Olennainen puute hakemuksessa on, että siinä ei tarkastella poikkeusluvan kattaman yhteistyön vaikutuksia pankkien asiakkaiden asemaan. Katsomme, että yhteistyön hyötyjen tulee välittyä pankkien asiakkaille asti, ja näiden hyötyjen syntymisestä on esitettävä selvää näyttöä.

Edellä sanotun vuoksi suhtaudumme varauksellisesti poikkeusluvan laajentamiseen. Hakemuksessa kuvatut tehostumisedut toisivat kiistatta kustannussäästöjä, mutta niiden kanavoituminen pankeille ja edelleen yritysasiakkaille on varmistettava. Tällä hetkellä esimerkiksi pankkien päiväkassalaskennasta perimät maksut poikkeavat olennaisesti toisistaan. Erot ovat niin merkittäviä, että hintojen voi päätellä perustuvan osittain muuhun perusteeseen kuin kustannusten kohdentamiseen kulloinkin kyseessä olevaan palveluun.

Jos hakemus hyväksytään, on huolehdittava maksujen seurannasta ja yhteistoiminnan hyötyjen välittymisestä pankkien yritysasiakkaille. Kilpailuviraston tulee päätöksellään edellyttää, että tiedot toimitetaan valvontaviranomaiselle poikkeusluvan mukaisen toiminnan arvioimista varten.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja