31.8.2015 klo 09:17
Lausunto

Autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Vero-osasto

Lausuntopyyntö koskee valtiovarainministeriössä valmisteltua hallituksen esitysluonnosta laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta. Autoveroa ehdotetaan alennettavaksi vaiheittain siten, että alennus painottuisi erityisesti pieni-, mutta myös keskipäästöisiin autoihin. Vero alenisi auton ominaishiilidioksidipäästöistä riippuen vuoteen 2019 mennessä keskimäärin 0 – 5,4 prosenttiyksikköä.

Ajoneuvoveroa ehdotetaan kiristettäväksi korottamalla perusveron osuutta. Ajoneuvovero muodostuu perusverosta sekä käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Perusveroa esitetään kiristettäväksi 36,50 euroa vuodessa. Korotettua perusveroa sovellettaisiin 1. tammikuuta 2017 ja tämän jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Lisäksi käytettyjen ajoneuvojen maahantuonnin yhteydessä kannettavan ajoneuvoveron vertailuveroon tehtäisiin Euroopan unionin tuomioistuinratkaisun edellyttämät muutokset. Tavoitteena tältä osin on kotimaisen ja tuontiauton yhdenvertainen kohtelu.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitys vastaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman verolinjausta autoveron asteittaisesta alentamisesta sekä ajoneuvoveron korottamisesta. SY pitää perusteltuna autojen verotuksen painopisteen siirtämistä omistamisen verottamisesta kohti käytön verotusta. Suhtaudumme myönteisesti myös esitykseen liittyvään ympäristötavoitteeseen autokannan uusiutumisesta. EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti Suomi on hyväksynyt EU-tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maakohtaisiin tavoitteisiin kuuluu mm. vähentää päästöjä 16 prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla (esimerkiksi rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne ja jätehuolto). Romutuspalkkiokokeilu on hyvä esimerkki sopeuttamistoimista ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Esitetty autoveron kevennys on lopulta vähäinen siihen kohdistuneisiin odotuksiin nähden, mutta positiivista oli, että hallitus teki päätöksen autoveron alentamisesta ilman viivytystä. Ennen autoveron laskemispäätöstä asian ympärillä käyty julkinen keskustelu oli omiaan aiheuttamaan levottomuutta autokauppatoimialalla, mutta nopea päätös veronalennuksen toteutustavasta ja ajankohdasta hälvensi melko tehokkaasti huolta kaupan hidastumisesta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus Satu Grekin
Toimitusjohtaja Veroasiantuntija