26.11.2013 klo 09:08
Lausunto

Direktiiviehdotus kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston U-jatkokirjelmästä (U 60/2013) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevaksi direktiiviksi (vahingonkorvausdirektiivi).

Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavan.

1. Puheenjohtajamaan laatimat kompromissiehdotukset

U-kirjelmässä selostetaan neuvoston puheenjohtajiston valmistelemaa kompromissiehdotusta komission lakiehdotukseen. Merkittävimmät muutokset koskevat tuomioistuinten riippumattomuutta, leniency-järjestelmän tehokkuutta, todistustaakkasäännöksiä, vanhentumisaikoja sekä yhteisvastuun sääntelyä.

Suomen Yrittäjät (SY) toteaa, että puheenjohtajamaan kompromissiesitykset ovat hyväksyttävissä. Direktiivin säätäminen on kannatettavaa, ja nyt käsillä olevat muutokset selkeyttävät alkuperäistä ehdotusta. Säännösten selkeyden lisääminen on tärkeää sekä osapuolten oikeussuojan että sääntelyn tehokkuuden näkökulmasta.

2. Sääntelyhankkeen oikeusperustasta

U-kirjelmässä todetaan, että neuvoston oikeudellinen palvelu on katsonut, että esityksen oikeusperusta on mahdollisesti väärin määritetty. SY toteaa, että asialla on suuri merkitys esityksen käsittelytapaan.

Alkuperäisessä U-kirjelmässä oikeusperustaa selostetaan neutraalisti. Siinä todetaan komission perusteet käyttää kahta SEUT-artiklaa oikeusperustana. SEUT 114 artiklasta osalta sanotaan, että artikla koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia toimenpiteitä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseksi. Lisäksi selostetaan, että tavoitteena on tasapuolisempien toimintaedellytysten takaaminen sisämarkkinoilla toimiville yrityksille ja sisämarkkinoiden tuomien oikeuksien käytön helpottaminen kansalaisille ja yrityksille.

SY yhtyy U-kirjelmässä viitattuihin, komission esittämiin perusteluihin direktiiviesityksen oikeusperustasta. Tämä ei tarkoita, että katsoisimme neuvoston oikeudellisen palvelun alustavan tulkinnan olevan välttämättä väärä. Toteamme kuitenkin, että asian merkitys ja luonne huomioon ottaen oikeusperustan muuttamiseen on syytä suhtautua erittäin kriittisesti ottaen huomioon myös se, että muuttaminen edellyttää neuvostossa yksimielistä päätöstä. Euroopan parlamentti on ollut erittäin aktiivinen kilpailu- ja prosessioikeuden kehittämisen suhteen. Ei ole todennäköistä, että parlamentti yhtyisi neuvoston näkemykseen, sikäli kuin oikeusperustaa muutettaisiin. Asian käsittelyn kannalta kiistely oikeusperustasta ei olisi hedelmällistä, vaan se voisi heijastella myös sääntelyn sisältöön epäterveellä tavalla.

Suomen Yrittäjät

Antti Neimala
johtaja