22.10.2013 klo 10:36
Lausunto

E 122/2013 vp kilpailun pääosaston asiakirjasta, joka sisältää unionin suuntaviivat valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Komission kilpailun pääosasto julkaisi 24.7.2013 luonnoksen riskipääomasijoittamista koskevista valtiontukisuuntaviivoista ja käynnisti sitä koskevan avoimen kuulemisen. Uudistuksella on tarkoituksena tuoda joustavuutta tukeen oikeutettujen yritysten ja sallittujen rahoitusmuotojen määrittelyyn. Luonnos on valmisteltu jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä syksyllä 2012 pidetyn kuulemisen palautteiden perusteella.

Riskipääomasuuntaviivojen uudistus on osa EU:n valtiontukiuudistusta ja liittyy yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen uudistukseen. Suuntaviivojen on tarkoitus parantaa yritysten mahdollisuutta saada rahoitusta toiminnalleen erityisesti yrityksen varhaisissa kehitysvaiheissa. Uudistus luo hyväksyttävyyskriteerit sellaisille yritysten riskipääomaan perustuville valtiontuen muodoille, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo riskirahoitussuuntaviivoja koskevan luonnoksen olevan linjassa ensimmäisen alustavan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta koskevan luonnoksen kanssa. Mielestämme Suomen kannassa esitetyt huomiot ovat perusteltuja, eikä niihin ole lisättävää.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti