11.11.2010 klo 10:21
Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on uudistamassa asetusta, jolla tarkemmin säädetään valtion talousarvion momentin 32.20.41 mukaisten yleisavustusten myöntämistä. Tältä momentilta voidaan myöntää yleisavustusta ministeriön toimintaa tukeville järjestöille ja yhteisöille.

On täysin perusteltua erottaa yhteishankkeet ja järjestöjen ja yhteisöjen määrärahat toisistaan. Se, että molemmille kokonaisuuksille on oma asetus tuo selkeyttä.

Esityksen sisältö

Perustelutekstissä todetaan, että ”palveluita voidaan tarjota myös luovilla aloilla toimiville yrityksille. On selvää, että yrityskenttä ja tarpeet muuttuvat, ja myös säädösten tulee seurata kehitystä. Hieman epäselväksi jää kuitenkin, mitä ”luovilla toimialoilla” tarkoitetaan.

Perusteluista jää epäselväksi, mitä järjestöjä halutaan tukea. Todetaan, että yleisavustusta voidaan myöntää seuraaville järjestöille ja yhteisöille: Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Suomalais-venäläinen kauppakamari, Osuuskunta Viexpo, Suomalaisen Työn Liitto, Music Export Finland sekä tietenkin Finpro. Budjettimomentin tuettavien järjestöjen lista on kuitenkin paljon pidempi, joista osa yritysten kansainvälistymistä tukevia. Kansainvälisyyttä ajatellen esim. Invest in Finland on keskeinen organisaatio. Lähdemme siitä, että tuettavat järjestöt on kyseisessä budjettimomentissa mainittu. Esim. Fintran tiputtaminen tuettavien järjestöjen joukosta on jättänyt aukon suomenkieliseen yritysten kansainvälistymiseen liittyvien oppikirjojen tuottamiseen.

Yleisesti ottaen euromääräisesti tuet ovat pienet kansainvälistymistä edistäville järjestöille. Haasteena ovat pienen maan pienet resurssit, ja tuki on siksi erittäin perusteltu. Finpro on suurin tuensaaja, jonka yleisavustus menee ulkomaanverkoston ylläpitokustannuksiin mutta myös esim. ilmaispalveluihin. Finpron ulkomaanverkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, mutta se toimii myös proaktiivisesti välittäen markkinaimpulsseja suomalaisille yrityksille.

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetusehdotuksen 2 §:ssä määritellään, mitä asetuksella tarkoitetaan. Tässä versiossa innovaatiopolitiikalle ei ollut vielä löytynyt kuvaavaa lausetta. Haluamme kiinnittää huomiota innovaatioiden kaupallistamiseen sekä palveluiden saatavuuteen. EU:n sisämarkkinoilla myös maiden rajoja ylittävä innovaatioyhteistyö yleistyy. Yrityksillä pitää olla selkeä osoite, josta saa apua. Tämän budjettimomentin puitteessa tällainen toimija olisi ainakin Keksintösäätiö. Ehdotamme innovaatiopolitiikkaa kuvaavaksi lauseeksi ”innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen”.

Ehdotamme, että yleisavustuksen määrää käsittelevän 6 §:n loppuosa muotoillaan seuraavasti: Avustus voi olla myös 50 prosenttia tai erityisestä syystä 100 prosenttia, jos järjestön tai toiminnan toteuttamiseksi ei ole saatavilla muuta rahoitusta tai jos toiminta on erityisen riskipitoista.

Tällaisia 100%:isesti tuettavia organisaatioita voidaan ajatella esim. Invest in Finland. Tämän kohdalla kustannustehokkuus syntyy kun toimitaan kiinteässä yhteydessä muiden toimijoiden kuten Finpron ja UM:n kanssa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Thomas Palmgren
kv-asioiden päällikkö