16.5.2003 klo 14:23
Lausunto

Ehdotus yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta, U 9/2003 vp

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät ry on tutustunut ehdotukseen koskien neuvoston asetusta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta sekä Valtioneuvoston Eduskunnalle ko. asiassa antamaan U-kirjelmään (U 9/2003 vp). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan yhteisön asetuksen muutosehdotuksesta kohteliaimmin seuraavaa:

39 artiklan mukainen tutkimusjärjestelmä

Komissio on ehdottanut yhteisön tavaramerkkien sekoitettavuustutkimuksesta luopumista ja asetuksen koko 39 artiklan kumoamista. Sekoitettavuustutkimus muodostuu nykyään kahdesta osasta: yhtäältä OHIM:in omasta tutkimuksesta yhteisötavaramerkkien osalta ja toisaalta kansallisten virastojen tutkimuksesta kansallisten tavaramerkkien ja niitä koskevien hakemusten osalta.

Perusteina tutkimusjärjestelmästä luopumiselle mainitaan nykyisen tutkimusjärjestelmän kalleus ja vähäinen hyöty hakijalle. EU:n laajentumisen seurauksena tutkimusjärjestelmän kustannusten otaksutaan nousevan nykyisestä tasosta jopa kaksinkertaiseksi. Ehdotuksen perusteluissa huomautetaan myös siitä, että osa suurimmista jäsenmaista (Italia, Ranska ja Saksa) ovat jo nyt tutkimusjärjestelmän ulkopuolella.

Komissio on todennut, että tutkimusjärjestelmän alkuperäisenä tarkoituksena on ollut tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille sekoitettavuustutkimuksen omaehtoinen teettäminen kaupallisilla toimijoilla aiheuttaisi kohtuuttoman suuria taloudellisia kustannuksia. EU:n laajentumisen ja sen seurauksena OHIM:in kustannustason nousun voidaan olettaa heijastuvan korotuspaineina myös yhteisötavaramerkistä perittäviin maksuihin. Komissio katsoo tästä kustannusten noususta aiheutuvan varsinkin yhteisön tavaramerkkiä hakeville pk-yrityksille lisäkustannuksia, mikä saattaisi heikentää niiden kilpailukykyä. Tutkimuksesta luopuminen vähentäisi komission mukaan hakemusmaksun korotuspaineita ja nopeuttaisi hakemusten käsittelyaikaa.

Suomen Yrittäjät ei pidä perusteltuna nykyisestä tutkimusjärjestelmästä luopumista tutkimusjärjestelmän säilyttäminen ja laajentaminen uusiin jäsenmaihin johtaisi yhteisötavaramerkin hakemusmaksun melko merkittävään nostamiseen, olisi yhteisötavaramerkki edelleen kilpailukykyinen vaihtoehto kansallisiin hakemuksiin verrattuna mm. sillä perusteella, että yhteisörekisteröinti kattaisi lähes koko Euroopan.

Komission ehdottamana tutkimusjärjestelmästä luopuminen johtaisi hakijoiden sekä oikeudenhaltijoiden kannalta siihen epäedulliseen tilanteeseen, että useampi samansisältöinen merkki voisi olla rekisteröitynä eri haltijoille ilman, että heillä olisi tietoa asiasta. Pienten ja keskisuurten yritysten kannalta tämä olisi huono kehityssuunta, sillä niillä ei ole taloudellisia voimavaroja yksityisen puolen tarjoamien valvontapalveluiden ostamiseen torjuakseen päällekkäiset tavaramerkit. Yritysten itsensä suorittamasta sekoitettavuustutkimuksesta syntyvä kustannus on komission omankin arvion mukaan selvästi viranomaistutkimuksen kustannusta korkeampi.

OHIMin tutkimusjärjestelmän etuna on myös pidettävä sitä, että se lähettää asetuksen 39 artiklan 6-kohdan mukaisen ilmoituksen aikaisemman merkin haltijalle myöhemmästä yhteisömerkkihakemuksesta. Siitäkin huolimatta, että ilmoitukset poikkeavat referoitujen merkkien osalta laadullisesti jonkin verran toisistaan, pidetään sitä kautta saatavaa informaatiota erittäin tärkeänä pk-yrityksille. Viranomaisen toteuttama ilmoitusmenettely vapauttaa voimavaroja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten piirissä omaehtoisesta valvontatarpeesta.

Suomen näkökulmasta katsottuna on myös tarpeen mainita, että OHIM:in maksama korvaus (27 euroa hakemusta kohti) PRH:lle tutkimusraporttien lähettämisestä muodostaa melkoisen osan tavaramerkkilinjan maksutuloista. Tästä tulovirran loppumisesta seuraisi väistämättä kansallisten hakemusmaksujen korotus, mikä olisi vastaavasti omiaan heikentämään pk-yritysten kilpailukykyä. Pk-yritysten relevantit markkinat rakentuvat kuitenkin pääasiallisesti kansallisten hakemusten varaan.

Voitaneen siis todeta, että Suomen Yrittäjät kannattaa lähtökohtaisesti nykyisen tutkimusjärjestelmän säilyttämistä. Tutkimuksesta kokonaisuudessaan luopuminen rasittaisi nimenomaisesti pk-yrityksiä ja heikentäisi niiden kilpailukykyä. Suomen Yrittäjät näkee kuitenkin tärkeänä Valtioneuvoston U-kirjelmässäkin esiin nostetun tarpeen saada asiassa lisäselvitystä sekä tutkimusten lakkauttamisen perusteista että vaihtoehtoisista tavoista parantaa tutkimusjärjestelmän toimintaa ja laatua.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa komission ehdotusten johdosta.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Riikka Tähtivuori
lainopillinen asiamies