11.4.2012 klo 10:50
Lausunto

Eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttaminen (ehdotettu vakavaraisuuspääoma ja pk-yrityksiltä kerätty tasoitusmäärä)

Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta erityisesti uuden ehdotetun vakavaraisuuspääoman sekä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä kerätyn tasoitusmäärän osalta. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa.

Esityksen mukainen ehdotus yhdistää työeläkelaitosten nykyiset toimintapääoma ja tasoitusmäärä uudeksi vakavaraisuuspääomaksi on perusteltu, jotta siirtymä uuteen tilanteeseen nykyisen määräaikaisen lain päättyessä kuluvan vuoden lopussa olisi sujuva. Työeläkelaitosten riskipuskurien yhdistäminen vakavaraisuuspääomaksi pitäisi eläkejärjestelmän vakavaraisuuden suunnilleen nykyisellään ja vähentäisi työeläkemaksujen nostotarvetta.

Kansainvälisissä Solvenssi II sekä IFRS säädöksissä lähdetään siitä, että riskipuskurit eivät ole eläkeyhtiöiden korvausvastuussa vaan omassa pääomassa. Solvenssi II:ssa tasoitusmäärä katsotaan osaksi omaa pääomaa.

Työeläkelaitosten asiakkaille esityksen mukaisessa uudistuksessa on tärkeää se, että tasoitusmäärää ei käytetä eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tappioiden kattamiseen, vaan sillä varaudutaan vakuutustoiminnan korvausmenoihin. Eläkejärjestelmän läpinäkyvyyden kannalta olisi myös suotavaa, että eläkelaitokset velvoitettaisiin ilmoittamaan vakavaraisuutensa myös ilman tasoitusmäärän huomioon ottamista.

Eläkelaitosten tasapuolisen kilpailun näkökulmasta on oleellista, että asiakashyvityksiä voidaan ehdotuksen mukaan maksaa toimintapääoman, ei tasoitusmäärän perusteella. Hyvitysten maksu on mahdollista vain silloin, kun vakavaraisuuspääoma on suurempi kuin vakavaraisuusraja. Tämän lisäksi edellytetään, että vakavaraisuuspääoma ilman tasoitusmäärää olisi minimimäärää suurempi.

Suomen Yrittäjät korostaa, että ehdotetun vakavaraisuuspääoman osana oleva tasoitusmäärä on edelleen melko korkea, koska pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä perittyjen työkyvyttömyysmaksujen kertynyt määrä ylittää moninkertaisesti vuosittaiset työkyvyttömyysmenot. Tasoitusmäärää tarvitaan, koska etukäteen päätettyjen vakuutusmaksujen riittävyys tuleviin korvausmenoihin on epävarmaa. On kuitenkin huomattava, että pk-yritysten työkyvyttömyystapausten määrä sekä näihin yrityksiin liittyvät työkyvyttömyysmenot ovat viime vuosina pysyneet varsin vakaina.

Vaikka pk-yrityksille vuosien mittaan annettujen maksualennusten yhteismäärä on noin miljardi euroa, on näiden yritysten työkyvyttömyysmaksuilla kerätty tasoitusmäärä noussut vuosien 2006 – 2008 noin 1,3 miljardista eurosta noin 1,6 miljardiin euroon, kun taas vuotuiset työkyvyttömyysmenot ovat samaan aikaan olleet noin 0,4 miljardia euroa. Tämä epäsuhta on korjattava TELA:n laskuperustejaoksen toimesta maksuja tai tasoitusmäärän rajoja säätelemällä. Muutosten tulee olla suuruudeltaan sellaisia, että tarpeettoman suuri tasoitusmäärän osa poistuu muutamassa vuodessa. Säätelytarve on todettu myös hallituksen esityksessä.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja