20.3.2013 klo 09:45
Lausunto

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien kokonaisuudistusta koskeva arvomuistio

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien kokonaisuudistuksesta, joka on osa hallitusohjelman mukaista työeläkekilpailun edistämistä. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa.

Suomen työeläkejärjestelmä tarvitsee kilpailua sekä hajautetun järjestelmän säilyttämistä. Hajautus on perusteltua sekä riittävän ja tasapuolisen kilpailun, riskien hallinnan että EU-säännösten näkökulmasta. EU:n liittymissopimuksen tulkitaan edellyttävän hajautetun työeläkejärjestelmän säilyttämistä Suomessa.

Lausunnonantajille esitettyihin yleisiin ja aihekohtaisiin kysymyksiin Suomen Yrittäjät vastaa seuraavasti niiltä osin, joiden katsomme eniten koskevan järjestön jäsenkuntaa.

2. Arviomuistiossa käsitellään eläkesäätiöiden ja –kassojen toimintaedellytysten kannalta kaikkia oleellisia asiakokonaisuuksia kuten säätiöiden ja kassojen perustamista, lakkauttamista, vakuutuskannan siirtoja ja kilpailun olosuhteita.

3. Työeläkeyhtiö valitaan siksi, että eläkesäätiön tai kassan perustaminen on nykyisellään suhteellisen vaikeaa ja koska työeläkeyhtiöt ovat läheisessä yhteistyössä finanssialan muiden yritysten kanssa, jolloin työnantajayritysten on helpompi saada työeläkepalvelujen lisäksi muita finanssialan palveluja.

4. Säännökset ovat tulkinnanvaraisia ainakin siltä osin, kun ne koskevat osakkaiden vastuuta eläkekassan selvitystilassa ja konkurssiin luovuttamisessa.

5. Työeläkelain taustalakina tulisi olla vakuutusyhtiölaki ja osakeyhtiölaki.

9. Työnantajakohtaisia kannansiirtoja rajoittaa tarpeettoman paljon kaavamainen 300 vakuutetun työntekijän lukumäärä. Vakuutettujen lukumäärän sijasta esimerkiksi palkkasumma olisi toimivampi mittari, ja ainakin vakuutettujen vähimmäismäärää tulisi alentaa.

10. Siirtyvää vakavaraisuuspääomaa koskeva säätely vaikuttaa merkittävästi eläkesäätiöiden ja -kassojen kilpailuasetelmaan suhteessa työeläkeyhtiöihin. Nykyinen säätely johtaa usein siihen, että siirtyvä vakavaraisuuspääoma on alempi kuin kyseistä vakuutuskantaa vastaava vakavaraisuuspääoma työeläkeyhtiössä. Työeläkeyhtiöstä siirrettävän vakavaraisuuspääoman tulisi määräytyä suhteellisena osuutena siitä vakavaraisuuspääomasta, joka luovuttavalla työeläkeyhtiöllä on.

11. Nykyinen viiden vuoden karenssiaika kannansiirroissa on tarpeettoman pitkä. Viittaamme kilpailuviraston kantaan, jonka mukaan karenssiajan pitäisi olla selvästi lyhyempi. Mielestämme 2-3 vuotta olisi sopiva aika.

18 -20. Eläkesäätiöiden ja –kassojen purkamista koskevassa sääntelyssä vakuutettujen henkilöiden vähimmäismäärä on kovin kaavamainen raja ja siitä tulisi luopua.

21. Nykyisin eläkekassan osakkailla on rajaton vastuu kassan sijoitustoiminnan tuloksesta ja sen vaikutuksesta kassan vakavaraisuuteen. Tasapuolisemman kilpailuasetelman saavuttamiseksi työeläkeyhtiöiden ja eläkekassojen välillä eläkekassojen osakkaiden vastuuta sijoitustoiminnan tappioista ja niiden seurauksista olisi rajattava samaan tapaan kuin työeläkeyhtiöissä.

Suomen Yrittäjät

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja