22.4.2016 klo 09:00
Lausunto

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta, koska se edistää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamista ja toimintaa osana työeläkejärjestelmän toimeenpanoa. Mielestämme ehdotus ei kuitenkaan ole kaikilta osin riittävä, jotta sille asetetut tavoitteet täyttyisivät.

Ehdotus vahvistaa hajautettua työeläkejärjestelmää, joka tuo kilpailua lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoon ja edistää siten myös järjestelmän tuottavuutta ja tehokkuutta.
Vahvistaessaan hajautettua työeläkejärjestelmää ehdotus edistää myös varainhoidon riskien hajautumista. Tällä on suora vaikutus kotimaisiin pääomamarkkinoihin ja niiden toimintaan. Työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja –kassat hallinnoivat merkittävää varallisuutta ja vaikuttavat siten suoraan pääomamarkkinoihin.

Vahvistaessaan pääomamarkkinoita ehdotus edistää myös niiden likviditeettiä ja on omiaan edistämään yritysten rahoituksen saatavuutta. Tämä on mielestämme ensiarvoisen tärkeää erityisesti tässä tilanteessa, jossa finanssialan kokonaissääntely on heikentänyt yritysrahoitusta merkittävästi. Yritysrahoituksen turvaamiseksi kaikki rahoitusmarkkinoiden toimintaa vahvistavat muutokset ovat tärkeitä ja kannatettavia.

Ehdotus selkeyttää lainsäädäntöä, jolloin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaedellytykset paranevat. Huomautamme kuitenkin, että tältä osin ehdotus ei ole riittävä, jotta sille asetetut tavoitteet täyttyisivät. Nykytilassa tunnistetuista keskeisistä haasteista osa jää ainakin osittain ratkaisematta. Päättyneiden vakuutusten osalta käsittely jää pintapuoliseksi ja perustelemattomaksi. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osalta perustelut ja muutoksen vaikutukset eivät ole riittävästi kerrottu. Esitämme että jatkovalmistelussa näihin seikkoihin kiinnitetään enemmän huomiota.

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö