26.7.2012 klo 10:06
Lausunto

Eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuus (VM071:00/2012)

Hallitus aikoo esittää muutoksia vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimusten samoin kuin kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennysoikeuteen. Maksut olisivat vähennyskelpoisia vain, jos niihin liittyviä suorituksia voidaan maksaa aikaisintaan TyEL:n mukaisesta lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta iästä. Verovähennys edellyttäisi jatkossa, että eläke-etua voisi saada vasta eläkeiän ylärajasta 68 vuodesta lähtien, kun raja on nykyisin eläkeiän alaraja 63 vuotta. Kollektiivisen vakuutuksen ikäraja 60 vuotta nousisi 68 vuoteen, paitsi jos työnantaja kustantaa lisäeläketurvan maksut kokonaan itse.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:
Lausunto

SY:n mielestä esityksiä ei tule toteuttaa. Vaikka uusia rajoituksia ei sovellettaisikaan taannehtivasti, uudistus nostaisi verovähennykseen oikeuttavia ikärajoja varsin radikaalilla tavalla ja leikkaisi merkittävästi myös yrittäjien mahdollisuuksia täydentää eläketurvaansa vapaaehtoisilla järjestelyillä. Esitys johtaisi todennäköisesti yksilöllisen eläkesäästämisen oleelliseen supistumiseen, ehkä jopa loppumiseen.
Lisäeläkkeet ovat tärkeitä erityisesti monille pienyrittäjille, sillä etenkin yrittäjäuran alussa yrittäjän tulotaso on usein matala. Myös eläketurvan lopullinen taso jää siksi yrittäjillä usein matalaksi verrattuna keskimääräisen väestön eläketurvaan. Yrittäjän sosiaaliturvalla on merkittävä vaikutus mm. yrittäjäksi ryhtymiseen. Vaikka yrittäjien sosiaaliturvaan on tehty viime vuosina eräitä merkittäviä parannuksia, erot palkansaajien kanssa aiheuttavat edelleen sen, että yrittäjyys pelottaa monia ja etenkin nuoria.

Uudistus johtaisi käytännössä myös siihen erittäin nurinkuriseen tilanteeseen, että vakuutettu voisi siirtyä pääasiassa toisten rahoittamalle eläkkeelle jopa viisi vuotta aikaisemmin kuin itse rahoittamalleen eläkkeelle. On myös huomattava, että selvitysten mukaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottajat eivät siirry keskimääräistä aikaisemmin eläkkeelle, vaan eläke pääsääntöisesti täydentää lakisääteisen eläketurvan tasoa.

Eläkesäästäminen ei ole yhteiskunnalliselta profiililtaan hyvätuloisten sijoitustoimintaa, vaan keskituloisen palkansaajan ja yrittäjän sosiaaliturvan täydentäjänä työttömyysjaksojen, perhevapaiden tai muiden työelämään liittyvien katkosten, pienituloisuuden yms. syiden johdosta.

Tarve on olemassa myös ammatillisesti raskaissa töissä, joissa fyysisen suorituskyvyn vuoksi on normaalia alempi eläkeikä. Lopputuloksena ei saisi syntyä tilannetta, jossa tällaisiin tilanteisiin varautuminen on mahdollista esim. vain työntekijöiden kollektiivisella lisäeläketurvalla, mutta liian vaikeaa toteuttaa pienyrittäjän omilla järjestelyillä.
Etenkin väestön ikääntymisen vuoksi on siten syytä muistaa kokonaisuutena omavastuisen sosiaaliturvan yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Vanhusväestön kasvaessa ja julkisen sektorin niukkojen resurssien johdosta on tarkoituksenmukaista kannustaa ihmisiä panostamaan myös itse omaan sosiaaliturvaansa.
Eläkesäästäminen on luonteeltaan pitkäaikaista varautumista, jonka mielekkyys perustuu ennustettaviin pelisääntöihin. Järjestelmän uskottavuudelta putoaa kokonaan pohja, jos olennaisia pelisääntöjä muutetaan jatkuvasti, kuten viime aikoina on ollut laita. Hallituksen tulisi kunnioittaa kansalaisten perusteltua tarvetta luottaa tällaisessa asiassa päätöksentekijöiden johdonmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Tästäkin syystä esityksestä tulisi luopua.
Ehdotus
Ehdotamme mainituista syistä, että vaikka hallitus tekikin jo asiaa koskevan linjauksen vuosien 2012 – 2016 valtiontalouden kehyksiä koskevassa päätöksessään, esityksessä ehdotetut maksut olisivat jatkossakin vähennyskelpoisia, jos niihin liittyviä suorituksia voidaan maksaa aikaisintaan TyEL:n mukaisesta alimmasta vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta iästä, joka on tällä hetkellä 63 vuotta.
Ellei tämä ole mahdollista, esitämme, että hallitus pohtisi vielä vähennyskelpoisuuden sitomista enintään 65 vuoden ikään. Uskoaksemme jo tällaisella lievennyksellä voitaisiin paremmin säilyttää mahdollisuudet täydentää muutoin riittämättömäksi jäävää lakisääteistä eläketurvaa myös jatkossa vapaaehtoisilla vakuutuksilla tai ps-sijoituksilla vakuutettaville kohtuullisin kustannuksin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus Anna Lundén
Toimitusjohtaja Johtaja