26.8.2015 klo 12:51
Lausunto

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttaminen

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Lausuntopyyntö koskee valtiovarainministeriössä laadittua hallituksen esitysluonnosta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamiseksi. Luonnoksessa esitetään rajoitettavaksi yhteisöjen saamien osinkojen verovapautta siltä osin kun saatu osinko olisi vähennyskelpoista maksajalle. Samassa yhteydessä osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn ehdotetaan lisättäväksi yleinen väärinkäytön vastainen säännös. Esitys perustuu ns. emo-tytäryhtiödirektiivin muutosdirektiivien (EU) 2015/121 ja 2014/86/EU edellyttämiin sääntelymuutoksiin.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY pitää esitystä perusteltuna siltä osin kun kyse on yhdenkertaisen verotuksen varmistamisesta rajaamalla verovapautta saman osingon vähennyskelpoisuustilanteissa maksajalle. Mainitut emo-tytäryhtiön muutosdirektiivit edellyttävät tämän sääntelyn implementointia kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ehdotettua osinkoverotusta koskevaa yleistä väärinkäytön vastaista säännöstä pidämme sen sijaan tarpeettoman väljänä ehdotetussa muodossaan. Nyt ehdotetussa muodossaan se vaikuttaisi kattavan hyvin laajan joukon tilanteita. Yksityiskohtaisissa perusteluissa sivun 10 lopulla on soveltamistilanteita avattu, mutta melko vähän. Tästä herää huoli, että veroviranomainen pyrkisi soveltamaan säännöstä muunkinlaisiin tilanteisiin. Esimerkkinä huolen herättävästä tilanteesta voidaan mainita täysin kotimainen tilanne, jossa omistusta tietyssä yhtiössä halutaan ostaa luonnollisen henkilön omistamalle holdingyhtiölle (jolle osingot verovapaita) eikä henkilölle itselle. Tilanne vastaa apuyhtiön käyttämistä yritysten omistajanvaihdoksissa, mikä on hyvin tavallinen menettelytapa. Toimien tausta on usein liiketaloudellinen.

Mielestämme ehdotetun veronkiertosäännöksen EVL 6 a §:n 9 mom. tulisi olla rajatumpi ja vastata sananmuodoltaan EVL 52h §:n väärinkäyttöä estävää säännöstä. Esimerkiksi termit ”päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena” ehdotamme korvattavan ”yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista”. Lisäksi EVL 52h §:n soveltamiskynnys on korkeammalla esitysluonnoksen veronkiertosäännökseen nähden siksi, että veronkiertotarkoituksen on oltava ilmeinen. Esitämme ilmeisyyden vaatimuksen lisättäväksi myös uuteen EVL 6 a §:n 9 momenttiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija