8.11.2011 klo 14:00
Lausunto

Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen (HE 53)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto

Energiaverot

Hallitus esittää liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperusteen nostamista 50 eurosta 60 euroon hiilidioksiditonnilta. Moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotettaisiin 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn 2,65 senttiä litralta. Korotuksen suuruus olisi noin viisi prosenttia. Dieselöljyn veronkorotus tehtäisiin aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousisi 10,55 senttiä litralta. Lisäksi ehdotetaan turpeen veron korottamista ja maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautus rajoitettaisiin koskemaan vain energiasisältöveroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. Polttoturpeen veron korotus tulisi voimaan kuitenkin vasta vuoden 2013

Lausunto

Hallitusohjelmassa päätettiin korottaa eri valmisteveroja sekä polttoaineveroja valtion kestävyysvajeen kattamiseksi yhteensä noin 500 milj. eurolla. Verotuksen painopistettä on tarkoitus siirtää mm. kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

SY pitää tavoitetta verotuksen painopisteen siirtämisestä välittömästä verotuksesta kohti välillistä verotusta sinänsä oikeana. Näin on mahdollista keventää työnteon verotusta ja huolehtia sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvystä. On kuitenkin tärkeää, että valmisteverot eivät muodostu tasoltaan kohtuuttoman korkeiksi, eivätkä keskeisiä kilpailijamaitamme korkeammiksi, koska tämä haittaa yritysten kilpailukykyä.
Esitetyt valmisteverojen korotusehdotukset ovat siten hallitusohjelman mukaisia ja siten perusteltuja.

Katsomme kuitenkin, että julkisen talouden sopeutukset tulisi tehdä mahdollisimman vähän talouskasvua haittaavalla tavalla. Erityisesti kasvuun vaikuttamattomia menolisäyksiä tulisi lykätä tai mieluummin luopua niistä. Sama koskee veronkorotuksia, joilla on selkeästi kasvua heikentävä vaikutus.

Pidämme polttoaineverojen tuntuvia korotuksia esimerkkinä kasvuvaikutukseltaan haitallisesta veromuutoksesta. Korotukset heikentävät viennin kilpailukykyä sekä kotimarkkinasektorin ja erityisesti vaikeassa tilanteessa olevan kuljetustoimialan asemaa.

Esitämme siksi, että nestemäisten polttoaineiden valmisteveron korotus lykättäisiin esim. vuosille 2013 ja 2015. Tänä aikana olisi syytä selvittää myös mahdollisuus kustannusnousun hillitsemiseen esim. luomalla polttoaineveron palautusmenettely ammattimaiselle tavaraliikenteelle ja liikennepolttoainetta ammattimaisesti käyttäville koneyrittäjille.

Hallitusohjelmassa veromuutokset luvataan toteuttaa yritystoiminnan edellytykset ja suomalaisyritysten kilpailukykytekijät huomioiden. Esitämme, että hallitus myös seuraa kaikkien ehdotettujen valmisteveromuutosten vaikutuksia yritysten kustannuksiin ja mm. harmaaseen tuontiin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kilpailuhaittojen torjumiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Ympäristöekonomisti
Sampo Seppänen