16.12.2014 klo 10:33
Lausunto

Ennakkoperintäasetuksen 15 § muuttaminen

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Lausuntopyyntö koskee valtiovarainministeriössä laadittua valtioneuvoston asetusluonnosta ennakkoperintäasetuksen (EPA) 15 § muuttamiseksi. Luonnoksessa esitetään säädettäväksi ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus osuuskunnan maksamasta ylijäämästä. Asia liittyy eduskunnassa käsiteltävänä olevaan osuuskuntien verotuksen muutamista koskevaan hallituksen esitykseen HE 130/2014 vp

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY pitää esitystä perusteltuna, ja esittää samassa yhteydessä korotettavaksi ennakkoperintäasetuksen 14 §:n eurorajaa 100 euroon.

Pidämme linjakkaana ehdotusta säätää samankaltainen ennakonpidätysvelvollisuus osuuskuntien ylijäämänjaolle, kuin osingoillakin on.

Esitämme lisäksi muutettavaksi satunnaisia ja vähäisiä suorituksia koskevaan EPA 14 §:ää. Ennakonpidätysvelvollisuudesta suoritusten maksajille aiheutuvaa haittaa voidaan lieventää vapauttamalla pienet suoritukset ennakonpidätysvelvollisuudesta. Siten esitämme 14 §:n nykyistä varsin pientä 20 euron rajaa nostettavaksi 100 euroon. Korotus vastaisi tämän päivän suoritusten tasoja paremmin (pienet palkat esim. koululaisille, osuuskunnan ylijäämät ym.). Verovalvontatarpeet tulevat mielestämme katetuksi suorituksen maksajalle nykyisinkin kuuluvalla velvollisuudella antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus saajakohtaisesti eriteltynä.

Esitämme samalla Valtiovarainministeriölle pohdittavaksi, tulisiko EPA 14 §:n sananmuotoa muuttaa sellaiseksi, että euromääräisen rajan alittavista suorituksista olisi verovelvollisen halutessa sallittua toimittaa ennakonpidätys.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Satu Grekin
veroasiantuntija