25.11.2010 klo 12:27
Lausunto

Euroopan komission vihreä kirja tilintarkastuspolitiikasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan komissio on julkaissut tilintarkastuspolitiikkaa käsittelevän vihreän kirjan. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa asiassa.

Yleistä Lähtökohtaisesti on positiivista, että komission vihreässä kirjassa otetaan huomioon sekä tilintarkastuksen kohteiden että tilintarkastajien koko ja ominaisuudet. Katsomme, että erityisesti pienten yritysten tarpeita tulee arvioida Small Business Act- ja Think Small First –periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tilintarkastusta koskevassa sääntelyssä ja arvioinnissa on otettava huomioon se, ettei uudella sääntelyllä lisätä yritysten hallinnollista taakkaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastus

Erilaisten ja erikokoisten yritysten tilintarkastukseen liittyvät tarpeet eroavat toisistaan. Pienemmissä yrityksissä omistajat ja johto ovat usein samoja henkilöitä, minkä vuoksi tilintarkastustarpeetkin ovat ilmeisen erilaiset verrattuna suurempiin yrityksiin sekä pörssiyhtiöihin. Mikäli havaitaan sääntelytarpeita, jotka koskevat nimenomaisesti isojen yhtiöiden tilintarkastusta, tulee pk-sektori jättää tällaisen sääntelyn ulkopuolelle. Näin ollen emme näe perusteltuna, että monimutkaisia ja laajoja standardeja tulisi soveltaa kaikkiin yrityksiin samalla tavoin. Standardien sitova noudattaminen tekisi useissa tapauksissa tilintarkastuksesta turhan monimutkaista ja kustannuksiltaan korkeaa.

Tästä huolimatta on selvää, että pk-yrityskin voi tarvita tilintarkastusta esimerkiksi sijoittajien tai muiden rahoittajien käyttöön taikka omistuksen ja johdon ollessa eriytynyttä. Pidämme tärkeänä, että näissä tapauksissa voidaan jatkossakin säilyttää nykyisen tilintarkastuksen taso. Tilintarkastajan nykytasoinen vastuu sekä yleinen luottamus tilinpäätösasiakirjoihin on myös tärkeää säilyttää yrityskoosta riippumatta. Näin ollen emme kannata vihreässä kirjassa esitettyä ajatusta siitä, että lakisääteinen tilintarkastus korvattaisiin ”suppealla tarkastuksella” tai ”lakisääteisellä tarkastuksella”. Katsomme kuitenkin, että yrityksen koko tulisi huomioida tilintarkastuksen sisällön määrittämisessä.

Tilintarkastusmarkkinoiden toimivuus

Markkinoiden toimivuus myös tilintarkastuksen toimialalla on tavoiteltavaa, koska se edistää osaltaan pienempien tilintarkastusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Toimiva kilpailu vähentää lisäksi käyttäjäyritysten kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä parantaa palvelun laatua. Toimivan kilpailun tunnusmerkkejä ovat markkinoille pääsyn ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ohella osapuolten vapaus valita asiakkaansa ja palveluntarjoajansa sekä vapaus sopia hinnoista ja muista sopimuksen ehdoista.

Tilintarkastajien riippumattomuutta on perustellusti pidettävä koko tilintarkastuksen peruslähtökohtana. Emme kuitenkaan näe, että komission vihreässä kirjassa esitetyt keinot riippumattomuuden takaamiseksi olisivat omiaan ongelman korjaamiseksi tai alan kilpailun edistämiseksi. Päinvastoin monet standardisoitumista sekä tilintarkastusyhteisöjen hallinnointia koskevat menettelytavat, kuten esimerkiksi tilintarkastajan palkkion rajoittaminen tai tarkastettavan kohteen valinnanvapauden poistaminen tilintarkastajan suhteen, voivat johtaa päinvastaisiin lopputuloksiin, kuin mitä niillä tavoitellaan.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies