28.8.2008 klo 12:31
Lausunto

Eurovinjettidirektiivin muutosesitys KOM(2008) 436 – U-kirjelmäluonnos

Liikenne- ja viestintäministeriö

Euroopan komission eurovinjettidirektiivin muutosehdotuksessa esitetään, että jäsenvaltiot voivat, näin halutessaan, periä tietyt liikenteen ulkoiset kustannukset raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta. Direktiivi ulottuisi lisäksi jatkossa koko tieverkkoon lukuun ottamatta kaupunkiteitä ja entistä kevyempiin (yli 3,5 tonnin) ajoneuvoihin.

Ympäristöllisillä ja nykytilannetta selkeyttävillä perusteilla on kannatettavaa, että direktiivin soveltamisala laajennetaan jäsenmaiden koko tieverkolle ja painorajaltaan monissa muissakin maksuissa käytössä olevaan painorajaan.

Erityisen kannatettavaa on, että jäsenmaat saavat itse harkita ja päättää ulkoisten kustannusten sisällyttämisen maksuihin sekä tietulli- ja vinjettimaksujen käyttöönotosta. Maksuja ei ole perusteltua ottaa käyttöön varsinkaan, jos edes maksujen keräämisestä saatavia kustannuksia ei saada peitetyiksi. Lisäksi kannatettavia ovat säännöt, joilla pyritään estämään syrjintää, lisäämään liikkumisen vapautta ja edistämään sähköisten maksujärjestelmien käyttöä.

Läheskään aina kalusto ei ole käytössä koko vuotta. Tämän vuoksi direktiivin vaatimus siitä, että jäsenmaa voi kantaa oman maan ajoneuvoilta vain vinjettimaksun vuosimaksua ei ole perusteltu, vaan asettaa kuljetusyritykset eri asemaan.

Tietulli- ja vinjettimaksujen käyttöönotto ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen maksuperusteisiin johtaa käyttöönotettaessa kuljetuskustannusten nousuun. Suomessa johtuen pitkistä etäisyyksistä yritysten kuljetuskustannukset ovat korkeat ja syövät yritysten kilpailukykyä. Kun liikenteeltä perittävät verot ja maksut ovat jo nykyisin huomattavan korkeat, on perusteltua kilpailukyvyn turvaamiseksi, että muita (ei-ympäristöohjaavia) liikenteen maksuja alennetaan vastaavasti, jos ohjaavampia maksuja otetaan käyttöön ja ulkoiset kustannukset sisällytetään maksuihin. Lisäksi olisi perusteltua – tämän ollessa mahdollista lainsäädännön puolesta – hyvittää ulkomailla perittyjä vinjettimaksuja Suomen kiinteästä maksusta (ajoneuvoverosta), jonka katsotaan sisältävän koko vuoden tienkäytön Suomessa.

Suomessa ei ole käytössä tietulleja eikä vinjettimaksuja. Siten muutoksilla ei ole välittömiä vaikutuksia pelkästään kotimaassa liikennöiviin kuljetusyrityksiin. Kuitenkin muissa jäsenmaissa liikennöiviin yrityksiin vaikutuksia voi kohdistua riippuen maiden päätöksistä. Suomen 250 000 yrityksestä vajaat 11 000 harjoittaa tavaraliikennettä teillä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hietala
ekonomisti