22.6.2016 klo 15:03
Lausunto

Hallituksen esityksen luonnos metsälahjavähennykseksi

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi tuloverolakiin säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron perusteella myönnettävästä vähennyksestä. Vähennyspohjaa muodostuisi tilan metsämaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisen arvon 40 000 euroa ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Huojennuksen edellytyksenä oleva metsämaan vähimmäispinta-ala määräytyisi arvostamislain mukaisen arvon kautta. Vähennyspohja olisi raja-arvon ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron määrä kerrottuna luvulla 2,2.

Verovuonna tehtävän vähennyksen enimmäismäärä olisi 195 000 euroa, ja vähentää voisi enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennyksen vähimmäismäärä olisi 1 500 euroa. Vähentämättä jäänyt määrä voitaisiin vähentää myöhempinä vuosina, ja vähennys olisi käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena lahjoitusvuoden jälkeen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Tavoite metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi on sinänsä kannatettava. Esityksen mukaan osa metsästä suoritettavasta lahjaverosta hyvitettäisiin puun myyntitulosta tai muista metsätalouden pääomatuloista menevää veroa vastaan, mikä vähentäisi lahjana toteutettavan metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokustannusta niillä huojennuksen soveltamisedellytykset täyttävillä tiloilla, joilta voidaan myydään puuta tai joilta omistajat saavat muuta metsätalouden pääomatuloa. Huojennusta ei sovellettaisi, jos samaan luovutukseen on sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista veronhuojennusta.

Verohuojennuksen saaminen edellyttäisi metsätilalta tiettyä, maantieteellisestä sijainnista riippuvaa vähimmäispinta-alaa, mitä on perusteltu esitykseen liittyvillä metsäpoliittisilla tavoitteilla. Metsätilojen koon kasvattamiseen ja rakenteen parantamiseen, omistajien ikärakenteen nuorentamiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen liittyvät tavoitteet merkitsisivät samalla kuitenkin sitä, että suuri joukko pienempien, vaikkakin aktiivisesti hoidettujen, metsätilojen omistajia jäisi huojennuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pidämme tätä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta ongelmallisena.

Esitetty verohuojennus olisi uusi ja tekniseltä toteuttamistavaltaan monimutkainen, eikä se mielestämme sovellu linjakkaasti nykyiseen verojärjestelmäämme. Malli lisäisi toteutuessaan myös hallinnollista taakkaa, mitä ei voida pitää toivottavana. Hallinnollista byrokratiaa lisäisi osaltaan valtiontukisääntelyn edellyttämä seuranta sallitun tukikaton ylittymisen estämiseksi. Haluamme tässä yhteydessä kuitenkin todeta, että hallituksen esityksen luonnos on sinänsä tasapainoisesti ja ansiokkaasti kirjoitettu, kun otetaan huomioon muun muassa esitetyn sääntelyn tavoite ja reunaehdot. Metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämistä koskevia aiempia verotuksen kehittämisehdotuksia on myös käsitelty kattavasti.

SY suhtautuu esitykseen edellä mainituista syistä hyvin varauksellisesti. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman liitteenä olevassa hallituksen veropoliittisessa linjauksessa todetaan, että metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpotetaan ja/tai parannetaan metsävähennystä. Nykyiseen verojärjestelmäämme paremmin sopiva vaihtoehto olisi metsävähennyksen kehittäminen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mikael Pentikäinen Laura Kurki
toimitusjohtaja veroasiantuntija