17.4.2002 klo 13:22
Lausunto

Hallituksen esitys 197/2001 vp laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan liikennevaliokunnalle

Eduskunnan liikennevaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikko asiassa mainitusta hallituksen esityksestä. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä sitä, että sähköistä allekirjoitusta koskevalla lailla luo-daan pelisäännöt niin sanotun korkealaatuisen eli kehittyneen sähköisen allekirjoituksen ja siihen tarvittavien laatuvarmenteiden käytölle kaupallisessa ja julkisessa asioinnissa. Jotta sähköisestä allekirjoituksesta tulisi yhtä pätevä kuin perinteisestä allekirjoituksesta, tulee eri toimijoiden voida luottaa korkealaatuisen allekirjoituksen ja laatuvarmenteen käyttöön. Tämä edistäisi käyttäjien luottamusta verkkoliiketoimintaan ja sähköiseen asiointiin.

Muut kuin laatuvarmennepalvelut tulee ehdotuksen mukaisesti jättää vapaaksi elinkeinoksi. Tämä edistäisi varmennemarkkinoiden kehittymistä.

Ehdotuksen mukaan ainakin korkealaatuinen sähköinen allekirjoitus, joka on luotu laatuvarmenteen ja turvallisen allekirjoituksen luomisvälineen avulla, tulee hyväksyä perinteisenä käsintehtynä allekirjoituksena. Tämä mahdollistaa sen, että myös muun tasoinen allekirjoitus voidaan hyväksyä. Erityisesti yritystoiminnassa on tärkeää varmistaa se, että myös muun tasoinen sähköinen allekirjoitus voidaan nykyisen käytännön mukaisesti hyväksyä. Sähköisen kaupankäynnin ja liiketoiminnan edistäminen edellyttää, että voidaan vapaasti sopia muun tyyppisen sähköisen allekirjoituksen tai muun tunnistamistavan käytöstä. On myös tärkeää, ettei laissa aseteta esteitä erilaisten teknisten ratkaisujen käytölle, vaan sähköinen allekirjoitus tulee voida teknisesti toteuttaa monin eri tavoin.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että esityksen mukaan allekirjoittajana voi olla vain luonnollinen henkilö. Koska yritystoiminnassa on tärkeää, että allekirjoittaja voi toimia edustamansa yrityksen puolesta, allekirjoittajan määritelmään tulee ehdotuksen mukaisesti sisältyä niin sanotut roolivarmenteet sekä mahdollisuus käyttää lisävarmennetta, josta ilmenee henkilön oikeus toimia yrityksen puolesta.

Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen edellyttää, että luottamus korkealaatuiseen sähköiseen allekirjoitukseen säilyy. Tuotteitaan ja palveluitaan sähköisesti tarjoavan verkkokauppiaan tulisi voida luottaa laatuvarmenteella varmennettuun sähköiseen allekirjoitukseen tarkastettuaan niin sanotun sulkulistan tiedot. Näkemyksemme mukaan esityksen perusteluissa ei kuitenkaan ole riittävän selvästi käsitelty laatuvarmenteeseen luottaneen tahon asemaa väärinkäytös- ja ongelmatilanteissa. Esityksen vahinkorvausvastuuta koskevissa perusteluissa tarkastellaan asiaa laatuvarmenteentarjoajan ja kuluttajan näkökulmasta, mutta ei esimerkiksi verkkokauppaa harjoittavan elinkeinonharjoitattajan näkökulmasta. Esityksen mukaan korkealaatuiseen sähköiseen allekirjoitukseen luottanut verkkokauppias voi joutua vastuuseen väärinkäytöstilanteissa, vaikka hän olisi tarkastanut sulkulistan tiedot.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies