27.9.2012 klo 13:21
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 108/2012 vp) laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Esityksen tavoitteena on lisätä kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttavuutta sekä tehostaa hallintoa. Kahden viraston yhdistäminen toteutettaisiin esityksen mukaan siten, että virastoon perustettaisiin kilpailuasioiden vastuualue ja kuluttaja-asioiden vastuualue. Lisäksi ehdotetaan, että viraston valvontatoiminnat järjestettäisiin siten, ettei virastolle tai kuluttaja-asiamiehelle kuuluvissa valvontatehtävissä valvojan riippumattomuus ja puolueettomuus vaarannu.

Suomen Yrittäjät kannattaa lähtökohtaisesti julkishallinnon rakenteiden keventämistä ja sitä kautta saavutettavia tehokkuushyötyjä. Yhdymme siihen hallituksen esityksestä ilmenevään näkemykseen, että yhdistämisessä tulee huomioida lainsäädännöstä johtuvat erot kilpailuasioiden ja kuluttaja-asioiden toiminnan luonteesta, ja tästä syystä virastojen substanssiasiat on tarpeen organisoida omiin yksikköihinsä.

Ehdotuksen mukaan nykyinen Kuluttajaviraston johtokunta lakkaa. Työ- ja elinkeinoministeriö voisi kuitenkin asettaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvottelukunnan. Korostamme, että sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö tulee uudessakin virastossa turvata. Kuluttaja- ja kilpailuasioiden yleisestä kehityksestä, viranomaisen toiminnasta ja viraston toimialaan liittyvistä yleisistä asiakokonaisuuksista on perusteltua käydä laajaa keskustelua Avoin ja osallistava yhteistyö hyödyttää sekä virastoa että sidosryhmiä. Näin ollen neuvottelukunnan asettaminen on tärkeää. Lisäksi esimerkiksi kuluttajaoikeudellisia linjauksia valmisteltaessa tulee hyvissä ajoin kuulla sidosryhmiä.

Lopuksi haluamme todeta, että valmisteilla oleva julkisia hankintoja koskeva direktiiviuudistus sisältää ehdotuksen hankintojen valvonnasta, joten valvonta on Suomessakin järjestettävä direktiivin edellyttämällä tavalla. Suomessa luontevinta olisi antaa julkisten hankintojen valvonta uuden viraston tehtäväksi, mihin seikkaan talousvaliokunnan olisi tärkeä kiinnittää huomiota.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö
varatuomari