2.6.2009 klo 12:31
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 59/2009 vp) aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunta

Ympäristövaliokunta

Hallituksen esityksessä valtion aluehallinto ehdotetaan koottavaksi kahteen viranomaistahoon, aluehallintovirastoiksi sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi. Suomen Yrittäjät kannattaa aluehallinnon keskittämistä ja katsoo, että uudistuksella voidaan kehittää aluehallinnon toimintaa tehokkaammaksi ja selkeämmäksi.

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että aluehallintouudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia ympäristöön. Perusteluissa ympäristölupa-asioiden keskittämisellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin katsotaan olevan päätösten laatua parantava vaikutus. Lisäksi ympäristöasioiden huomioiminen muilla hallinnonaloilla tulee esityksen mukaan helpommaksi ja parantaa siten asiakkaiden palvelua. Suomen Yrittäjät katsoo, että aluehallintouudistuksessa on ympäristön ja virastojen asiakkaiden kannalta tärkeää pitää huolta viranomaispalveluiden sujuvuudesta ja saatavuudesta.

Suomen Yrittäjät ry

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti