13.1.2011 klo 11:38
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Sen lisäksi, mitä Suomen Yrittäjät on linjannut elinkeinoelämän järjestöjen yhteisessä kannanotossa, se lausuu asiasta seuraavaa:

Yleistä Jätehuollon järjestämisessä on Suomen Yrittäjien mielestä painotettava muiden keskeisten tavoitteiden, kuten ympäristönäkökohtien ohella myös kilpailun toimivuutta. Näkemyksemme mukaan hyvin toimivat markkinat jätehuollossa edistävät jätelain yleisten tavoitteiden saavuttamista. Markkinaehtoisen järjestelmän lähtökohtana on jätteen tuottajien omaan päätökseen perustuva tapa järjestää jätteidensä kuljettaminen ja hyödyntäminen. Julkisvallan rooli tulisi olla lähinnä järjestelmän valvoja ja mahdollistaja. Huomautamme kuitenkin, että yrityksiin kohdistuvien tiedonanto- ja raportointivelvoitteiden tulee olla oikeassa suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin nähden, eikä velvoitteilla tule aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia. Nykyinen hallitus on asettanut tavoitteekseen vähentää yritysten hallinnollisen taakan aiheuttamia kustannuksia.

Suomen Yrittäjien mielestä on tärkeää, että uusi jätelainsäädäntö tukisi markkinoiden avautumista ja uuden yritystoiminnan kehittymistä jätehuollon alalla. Uusi jätelaki on kuitenkin viemässä kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Esitys nykymuodossaan on johtamassa, osittain hyvin kevyin perusteluin, elinkeinonharjoittajien ja kuntalaisten toiminta- ja valintamahdollisuuksien kaventamiseen sekä elinkeinoelämään kohdistuvan sääntelyn lisäämiseen.

Vaihtoehtoisten jätteenkuljetusjärjestelmien on oltava tasa-arvoisessa asemassa

Koska Suomen Yrittäjät kannattaa jätemarkkinoiden kehittämistä avoimempaan suuntaan, on sinänsä positiivista, että sopimusperusteinen malli (lakiehdotuksessa ”kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus”) on säilymässä uudessakin jätelaissa. Eduskunnan käsiteltävänä oleva lakiehdotus johtaisi kuitenkin käytännössä siihen, etteivät kunnan tosiasiallisesti enää olisi vapaita päättämään alueellaan noudatettavasta kuljetusjärjestelmästä. Lakiehdotuksessa kunnan järjestämä jätteenkuljetus asetetaan selkeästi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi:

• Kunnan, jossa nyt on sopimusperusteinen jätteenkuljetus (näitä on yli puolet Suomen kunnista), olisi 5 vuoden kuluessa uuden jätelain voimaantulosta päätettävä, siirrytäänkö siellä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vai pysytäänkö edelleen sopimusperusteisessa eli kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

• Jatkamiselle sopimusperusteisella järjestelmällä on lakiehdotuksessa kuitenkin asetettu tiukkoja ja vaikeasti arvioitavia kriteereitä. Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtymiselle ei taas ole asetettu mitään erityisvaatimuksia.

• Kunnan, jossa nyt on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, ei tarvitsisi ottaa millään siirtymäajalla ratkaistavaksi, hoidetaanko jätteenkuljetus edelleen entisellä tavalla vai siirrytäänkö sopimusperusteiseen järjestelmään.

Jätelakiuudistuksen yhteydessä on esiintynyt ristiriitaisia ja perusteettomia väittämiä siitä, että kunnan järjestelmä olisi kiinteistön haltijan järjestämää mallia markkinalähtöisempi. Todellisuudessa juuri kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus varmistaa kunnan alueella toimivat jätehuollon markkinat sekä kilpailun, koska kaikilla alalla toimivilla yrityksillä on tasapuoliset ja vapaat mahdollisuudet päästä ja toimia jätteenkuljetusmarkkinoilla. Sen sijaan kunnan järjestämässä mallissa tehdään useiden vuosien pituinen sopimus alueen jätteenkuljetuksista esimerkiksi vain yhden yrityksen kanssa, mikä tarkoittaa toisille yrityksille markkinoille pääsyn estettä. Tämä johtaa vähitellen pienempien yritysten vähenemiseen markkinoilta ja sen seurauksena ennen pitkää myös palvelun laadun heikkenemiseen ja kustannusten nousuun. Toimivan kilpailutilanteen synnyttäminen uudelleen jätehuoltomarkkinoille olisi erittäin vaikeaa. Hallituksen esityksessä ei mielestämme ole otettu huomioon näitä muutoksesta seuraavia haitallisia vaikutuksia.

Yrittäjäjärjestö luottaa siihen, että kunnat osaavat itse päättää siitä, mikä malli mahdollistaa aidosti avoimet jätteenkuljetusmarkkinat kunnan alueella. Lakiehdotuksessa luotu järjestelmien epätasa-arvoinen asema johtaa varmuudella siihen, että kunnissa syntyy päätöksiä, joilla luovutaan sopimusperusteisesta järjestelmästä, vaikka se olisi toiminut moitteettomasti. Tämä tarkoittaa markkinoiden keskittymistä, asiakkaiden valinnanvapauden supistumista ja sitä, että voimassa olevat sopimukset kuljetusyrittäjän ja asiakkaan välillä lakkaisivat ilman, että osapuolilla olisi mitään mahdollisuutta jatkaa halutessaan sopimussuhdettaan. Suomen Yrittäjät katsoo, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tulee olla uudessakin jätelaissa nykyisen kaltaisessa muodossa tasaveroisena vaihtoehtona kunnan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Suomen Yrittäjien ehdotukset jätelakiesityksen muuttamiseksi ovat liitteenä.

Kunnan vastuuta elinkeinotoiminnan jätteisiin ei tule laajentaa

Vuonna 2007 jätelakia muutettiin tarkoituksenmukaisuussyistä niin, että elinkeinotoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet siirrettiin pois kunnan järjestämisvastuun piiristä. Muutoksella haluttiin selkeyttää jätehuollon vastuunjakoa. Ratkaisun arvioitiin edistävän yritysten jätehuoltopalveluiden kehittymistä, lisäävän kilpailua markkinoilla ja tätä kautta laskevan jätehuollon kustannuksia. Lakimuutoksella nähtiin olevan selviä myönteisiä vaikutuksia myös yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uusi jätelaki on tuomassa muutoksen myös yhdyskuntajätteeseen liittyvään vastuujakoon. Ehdotuksen mukaan yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelua sekä koulutusta harjoittavien yritysten yhdyskuntajäte siirtyisi kunnan vastattavaksi. Kunnan vastuun laajentamista on perusteltu muun muassa tällaisen yhdyskuntajätteen vähäisellä määrällä koko yhdyskuntajätteestä sekä tulkintaongelmilla. Katsomme kuitenkin, että esitetty muutos kaventaa elinkeinotoiminnan harjoittamismahdollisuutta riittämättömin perustein. Jätteellä on nykypäivänä taloudellista arvoa sekä sen tuottajalle että hyödyntäjille. Suomen Yrittäjät painottaa, että elinkeinonharjoittajien tulee voida jatkossakin itse päättää tuottamansa jätteen kuljetuksesta ja hyödyntämisestä. Ehdotus jätelakiesityksen muuttamisesta tältä osin on liitteenä.

Ystävällisin terveisin

Suomen Yrittäjät ry

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies