23.3.2010 klo 13:13
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 274/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta koskien erityisesti valiokunnan saamaa TEM:n lausuntoa. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan palkkatuen myöntämisen edellytysten muuttamista siten, ettei työnantaja saa olla hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä samoista tai samanlaisista tehtävistä aiemman yhdeksän kuukauden sijaan. TEM toteaa lausunnossaan, että tarkastelujakson pidentämistä ehdotetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (800/2008) aiheuttaman muutostarpeen vuoksi. Ryhmäpoikkeusasetus sääntelee tukien myöntämisen enimmäisrajat. Kansallinen sääntely voi poiketa ryhmäpoikkeusasetuksesta, kunhan sääntelyllä ei ylitetä ryhmäpoikkeusasetuksessa asetettuja enimmäisrajoja tai laajenneta sen soveltamisalaa. Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan jos työhönotto ei johda kyseisen yrityksen työntekijöiden nettomäärän lisääntymiseen verrattuna edellisen 12 kuukauden jakson keskiarvoon, toimen tai toimien on pitänyt vapautua muun syyn kuin irtisanomisten (pl. työntekijän virheestä johtuva laillinen erottaminen) seurauksena. Nyt esitetty palkkatuen myöntämisen edellytysten muutos ei vastaa ryhmäpoikkeusasetuksessa asetettuja rajoja. Suomen Yrittäjät vastustaa esitystä tältä osin. Ehdotettu muutos ainoastaan siirtää palkkatuetun työpaikan syntymistä tarpeettomasti kolmella kuukaudella eteenpäin, ottaen huomioon myös työnantajan työsopimuslain mukaisen yhdeksän kuukauden takaisinottovelvoitteen.

Lisäksi TEM esittää hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdasta poistetaan sana työssäkäyntialue, jolloin työnantajan suorittamia lomautuksia, irtisanomia ja työajan lyhentämisiä tarkasteltaisiin koko maan tasolla. Esitys perustuu tältä osin ehdotukseen työttömyysturvalain työssäkäyntialueen määritelmän muuttamisesta. TEM toteaa, ettei sen esittämä säännösmuutos juurikaan vaikuttaisi palkkatuen myöntämiseen, tuomatta esiin tarkempia tietoja siitä, miten suurta osaa yrityksistä muutos koskisi. Asiassa tulee arvioida kattavasti tällaisen sääntelyn yritysvaikutukset valtioneuvoston 1.1.2007 antamien säädösehdotusten vaikutusarviointia koskevien ohjeiden mukaisesti. TEM:n ehdottama muutos vaikuttaa olennaisesti myös tuella palkattavien henkilöiden työllistymismahdollisuuksiin. Säännösmuutos voi toteutuessaan vähentää useamman kunnan alueella toimivien yritysten mahdollisuuksia työllistää tuella palkattavia henkilöitä ja siten heikentää tällaisten jo ennestään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Suomen Yrittäjät vastustaa esitystä myös tältä osin.

Muilta osin Suomen Yrittäjät ei vastusta esitystä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies