18.2.2010 klo 14:35
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 274/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Työnhakijan palveluprosessia ja suunnitelmia koskevat esitykset

Esityksessä ehdotetaan, että työnhakijan palvelutarve arvioitaisiin ja hänen kanssaan laadittaisiin työllistämissuunnitelma kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Työllistämissuunnitelmalla ehdotetaan korvattavaksi nykyiset työnhakuun liittyvät suunnitelmat.

Suomen Yrittäjät kannattaa tältä osin esitettyjä muutoksia. Ehdotetut muutokset ehkäisevät työttömyysjaksojen pitenemistä ja edistävät työnhakijan nopeaa työllistymistä palvelutarpeen arvioinnin nopealla käynnistämisellä sekä palveluprosessin yksinkertaistamisella niin, että työllistämissuunnitelma korvaa nykyiset neljä erilaista työnhakuun liittyvää suunnitelmaa.

Palkkatukea ja starttirahaa koskevat esitykset

Palkkatuen ja starttirahan myöntämisedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kilpailuneutraliteetti ja EY:n valtiontukisäännökset otettaisiin huomioon nykyistä paremmin. Palkkatuki ehdotetaan myönnettäväksi joko yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten mukaisena tukena tai de minimis –tukena ja starttiraha de minimis –tukena. Esityksen mukaan yksityinen työvoimapalvelua harjoittava yritys voisi edelleensijoittaa palkkatuetussa työssä olevan työntekijänsä muille työnantajille. Lisäksi alle 25-vuotiaiden osalta palkkatuen ehtoja ehdotetaan määräaikaisesti lievennettäviksi.

Suomen Yrittäjät kannattaa pääosin ehdotettuja muutoksia. Nykyään yhdistykset ja säätiöt voivat kattaa palkkauskustannukset kokonaan palkkatuella kun yhtiömuodossa toimiva yrittäjä joutuu aina käyttämään myös muuta rahoitusta. Kaikkien elinkeinotoimintaa harjoittavien työnantajien yhdenmukainen kohtelu palkkatuen myöntämisedellytysten osalta vähentää julkisista varoista myönnettävien työllistämistukien kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä riittävän osaamisen varmistamista työ- ja elinkeinotoimistoissa eri työnantajatahojen toiminnan luonteen arvioimisessa. EY:n valtiontukisäännösten parempaa huomioon ottamista kansallisessa lainsäädännössä voidaan pitää positiivisena, vaikka se saattaakin johtaa siihen, että yritysten palkkauskustannuksista aiempaa pienempi osa voidaan jatkossa kattaa palkkatuella. Pidämme tärkeänä, ettei palkkatukea myönnetä ainoastaan de minimis –tukena, koska se rajoittaisi merkittävästi yksittäisen työnantajan kohdalla tuella palkattavien määrää ja heikentäisi vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia.

Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna palkkatuen myöntämisedellytysten määräaikaista lieventämistä alle 25-vuotiaiden osalta. Nuorten työttömyyden pitkittyminen saattaa vaikeuttaa merkittävästi heidän kiinnittymistään työelämään, joten heidän mahdollisimman nopeaa työllistämistään tulee tukea.

Esityksessä ehdotetaan myös, että palkkatukea voitaisiin jatkossa myöntää myös yksityisen sektorin henkilöstönvuokraukseen. Suomen Yrittäjät pitää esitystä myös tältä osin perusteltuna ja katsoo, että sillä voidaan madaltaa työllistämisen kynnystä.

Esityksessä ehdotetaan palkkatuen myöntämisen edellytysten muuttamista siten, ettei työnantaja saa olla hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä aiemman yhdeksän kuukauden sijaan. Suomen Yrittäjät ei kannata esitystä tältä osin, vaan katsoo ehdotetun muutoksen ainoastaan siirtävän palkkatuetun työpaikan syntymistä tarpeettomasti kolmella kuukaudella eteenpäin.

Työmarkkinatoimenpiteitä ja työssäkäyntialueita koskevat esitykset

Esityksessä ehdotetaan muutoksia työmarkkinatoimenpiteitä koskeviin säännöksiin ei-työsuhteisten henkilöiden aseman parantamiseksi sekä työttömyysturvalaissa säädetyn työssäkäyntialueen määrittelyn muuttamista siten, että se määräytyisi kilometripohjaisesti. Lisäksi esityksessä ehdotetaan sähköisen verkkopalvelun kautta tapahtuvan työnhakijaksi rekisteröitymisen säätämistä ensisijaiseksi tavaksi. Ulkomaalaisten mahdollisuuksia rekisteröityä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ehdotetaan laajennettavaksi.

Suomen Yrittäjät ei näiden ehdotusten osalta vastusta esitystä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies