16.1.2015 klo 15:32
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 334/2014 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee luonnosta hallituksen esitykseksi, jonka mukaan kilpailun toimivuus sisällytettäisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin, kaavojen vaikutusten arviointiin kaikilla kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa koskeviin säännöksiin. Lisäksi esityksessä täsmennettäisiin sitä, että kunnan on huolehdittava yhdyskuntien kehittämisen edellyttämästä maapolitiikan hoidosta. Muutokset on tarkoitus tehdä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, myöhemmin MRL).

Eduskunnan talousvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä asiantuntijalausuntoa käsiteltävästä asiasta. Esitämme kunnioittavasta lausuntonamme seuraavaa.

Suomen Yrittäjät kannattaa toimivan kilpailun edistämistä

Suomen Yrittäjät on jo pitkään ajanut kilpailunäkökohtien sisällyttämistä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Yrityksiltä saadun tiedon sekä tehtyjen selvitysten perusteella pienet ja keskisuuret yritykset eivät tule maankäyttö- ja tontinluovutusprosesseissa riittävästi tai lainkaan kuulluiksi, taikka nämä ovat parhaita liikepaikkoja jaettaessa isoja yrityksiä heikommassa asemassa. Prosessin läpinäkyvyys ja toimivan kilpailun huomioon ottaminen on heikoimmillaan tilanteessa, jossa kunta on tehnyt suunnitteluvarauksen yksittäisen yrityksen hyväksi jo ennen kaavoituksen käynnistämistä.

Suomen Yrittäjät korostaa, etteivät edellä kuvatut tilanteet koske ainoastaan kaupan toimialaa, vaan ongelma on laajempi. Tästä syystä on kannatettavaa, että lakiesitys säilyisi yleisenä koskien kaikkia yrittämisen aloja. Katsomme, että esityksellä toteutetaan terveen kilpailun edistämisohjelman mukaista toimialaneutraalia kirjausta, jonka mukaan kilpailu- ja elinkeinopoliittiset näkökohdat tulee ottaa huomioon kaavoituksessa.

Maankäytön sääntelyllä sekä kunnan harjoittamalla maapolitiikalla on kiistatta vaikutusta markkinoiden toimintaan. Uusilla maankäyttöratkaisuilla vaikutetaan sekä uusien yritysten markkinoille pääsyyn, että jo markkinoilla toimivien yritysten kilpailuedellytyksiin. On myönteistä, että käsiteltävässä lakiesityksessä tämä tosiasia viimein tunnistetaan.

On kuitenkin hyvä huomata, ettei laintasoisella sääntelyllä voida yksinään taata yrityksille tasapuolisia sijoittautumismahdollisuuksia. Lakiesityksellä ei voida suoraan puuttua esimerkiksi kunnan harjoittamaan tonttipolitiikkaan toimen kuuluessa kuntien itsemääräämisoikeuden piiriin. Tästä huolimatta voidaan katsoa, että kaavoitusprosessiin viety markkinoiden toimivuuden näkökulma sekä kilpailuvaikutusten arviointivelvollisuus ohjaavat kuntia omalta osaltaan kehittämään tontinluovutusmenetelmiään kilpailua edistäviksi.

Esityksen tavoitteet tulee toteuttaa tehokkaasti

Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen yhtenä tavoitteena on muuttaa MRL:a siten, että kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytetään kaavojen vaikutusten arviointiin kaikilla kaavatasoilla. Huomautamme, ettei lakiesityksen sisältö tällaisenaan vastaa esityksen tavoitteita. Vaikutusten selvittämistä koskevaa 9 §:ää esitetään muutettavaksi mutta ei kuitenkaan niin, että kilpailuedellytykset sisältyisivät säännökseen tai sen perusteluihin.

Ympäristöministeriöltä saadun tiedon mukaan kilpailuvaikutusten arviointi oltaisiin sisällyttämässä maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999, myöhemmin MRA). Nyt talousvaliokunnan käsittelyssä olevassa esityksessä viitataan löyhästi asetuksen muuttamiseen, mutta esitystä koskeva perustelumuistio muutosesityksineen puuttuu aineistosta. Näin ollen lakiesityksen tavoitteiden toteutumista ei voida olemassa olevien tietojen valossa arvioida.

Pidämme tärkeänä, että toimivan kilpailun näkökulma toteutuu lainsäädännössä mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä olisi tärkeää, että kilpailuvaikutusten arviointivelvollisuus sisällytettäisiin velvoittavasti lain tasoiseen säännökseen. On perusteltua asetuksen muuttamisen sijasta lisätä velvollisuus selvittää kaavahankkeen kilpailuvaikutukset MRL 9 §:ään seuraavasti:

a) kirjoitetaan MRA 1 §:ssä lueteltujen tehtävien selvitysten lista suoraan MRL 9 §:ään, tai
b) kirjoitetaan MRA 1:ssä lueteltujen tehtävien selvitysten lista MRL 9 §:n perusteluihin.

Toinen tehokas tapa varmistaa kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen kaavoituksessa olisi lisätä kilpailun edistämisvelvollisuus kaavojen sisältövaatimuksiin seuraavasti:

Muutosehdotus: lisätään MRL 28 §:n 2 momentin 5 kohtaan: ”maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja toimivan kilpailun kehittymiseen”.

Muutosehdotus: lisätään MRL 39 §:n 2 momentin 6 kohtaan: ”kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja toimivan kilpailun kehittyminen”.

Lakiesitys jättää melko avoimeksi, mitä toimivalla kilpailulla tarkoitetaan ja miten sitä kaavoitusprosessissa edistetään. Kilpailun edistämistavoitteen näkökulmasta olisi erityisen tärkeää, että kaavoittajille annetaan selkeät tulkintaohjeet ja toimintatavat terveen kilpailun edistämiseksi. Sääntelyä ohjeilla tulisi kuitenkin välttää. Korostamme, että lakiesityksen tarkoituksen toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kilpailun toimivuuden näkökulman toteutumista käytännön kaavoitustoiminnassa seurataan ja selvitetään lakimuutoksen voimaantulon jälkeen.

Siirtymäaikaa jatkettava paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan on määrä tulla vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan sääntelyn piiriin 15.4.2015 alkaen. Siirtymäajan tarkoituksena on ollut antaa kunnille ja maakuntien liitoille aikaa uudistaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoja. Nyt eduskunnan käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa esitetään siirtymäajan pidentämistä kahdella vuodella 15.4.2017 saakka. Pidämme siirtymäajan pidentämistä erittäin tarpeellisena, jotta kunnilla ja maakuntien liitoilla olisi riittävästi aikaa kaavojen uudistamistyölle.

Suomen Yrittäjät
Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies