20.11.2015 klo 12:11
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksen tarkoitus on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Tämä edellyttää muutettavaksi maksulaitoslakia, maksupalvelulakia sekä Finanssivalvonnasta annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista ja Finanssivalvonta ehdotetaan nimettäväksi asetuksen noudattamista valvovaksi viranomaiseksi.

Lisäksi maksupalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös mahdollisuudesta tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä asetusta sovellettaessa esiintyvien riitojen ratkaisemiseksi.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää asetuksen tavoitteita perusteltuina ja kannatettavina. Asetuksella toteutettu kilpailun edistäminen korttimaksujen osalta kehittää ja tehostaa EU:n maksupalvelujen markkinoita. Tehostamisesta ja kilpailun lisääntymisestä hyötyvät kuluttajat sekä vähittäiskauppiaat ja muut korttimaksuja vastaanottavat tahot.
Kansallisten pankkikorttien osalta Suomen Yrittäjät pitää ehdotettavaa siirtohinnan enimmäismäärää korkeana ja esittää harkittavaksi kansallisen siirtohintakaton asettamista pankkikorteille.

Kaupan alan tietoihin perustuen siirtohinta-asetuksessa esitetty 0,2 prosentin siirtohinta johtaisin siihen, että pankkikorttikustannukset voisivat nousta Suomessa merkittävästi.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti