30.11.2009 klo 12:22
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 10 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 238/2009 VP)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksen mukaan osakeyhtiölakia muutettaisiin siten, että alemman tason konsernin emoyhtiön ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä varojenjakoa varten, jos tällainen emoyhtiö on kirjanpitolain poikkeussäännöksen perusteella vapautettu velvollisuudesta laatia konsernitilinpäätös.

Katsomme, että esitetty sääntely on askel oikeaan suuntaan ja siksi kannatettavaa. Sääntelyn purkaminen hallituksen esityksestä ilmenevällä tavalla vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Pidämme kuitenkin tärkeänä hallituksen esityksen kohtaan 3.2.4 kirjattua jatkovalmistelun tarvetta osakeyhtiölakiin perustuvan erityisen konsernitilinpäätösvelvollisuuden kumoamiseksi.

Olemme asian valmistelun yhteydessä esittäneet, että konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta vapautettaisiin kaikki sellaiset osakeyhtiöt, jotka voimassa olevan sääntelyn nojalla joutuvat laatimaan konsernitilinpäätöksen ainoastaan osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 2 momentin nojalla. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan myös pienen konsernin ja suuremman alakonsernin emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajille tai on julkinen osakeyhtiö. Vaatimus koskee siis myös sellaisia emoyhtiöitä, joiden ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä kirjanpitolain perusteella.

Katsomme, että osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 2 momentti tulisi kumota. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat määräytyvät erillistilinpäätöksen, ei konsernitilinpäätöksen perusteella. Konsernitilinpäätöksellä voi siten olla merkitystä lähinnä yhtiön maksukykyisyyden arvioinnissa. Maksukykyarvio on kuitenkin kokonaisuus eikä konsernitilinpäätökselle voida siinä antaa itsearvoista asemaa. Säännöksen kumoaminen vähentäisi yrityksille aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari