6.11.2009 klo 11:39
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 223/2009 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sairausvakuutuslakiin, tapaturmavakuutuslakiin ja työttömyysturvalakiin säädökset siitä, miten työntekijän eläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun ansiotasoa alentava vaikutus otetaan huomioon päivärahojen määrässä.

Esitys perustuu SATA-komitean tekemään ehdotukseen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen peruslinjauksista. Se on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Kansaneläkelaitosta, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:tä.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies