9.2.2012 klo 11:20
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta (HE 146/2011 vp)

Eduskunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Esityksen tarkoituksena on lisätä voimassa olevaan säteilylakiin (592/1991) säännös, jonka mukaan solariumpalveluja tarjoava toiminnanharjoittaja velvoitetaan huolehtimaan siitä, ettei alle 18-vuotias henkilö pääse altistumaan solariumin ultraviolettisäteilylle. Tällä hetkellä toiminnanharjoittajille on annettu vastaavanlainen suositus asetuksella (294/2002).

Lisäksi säteilylaissa asetettaisiin toiminnanharjoittajalle uusi velvoite nimetä solariumin käyttöpaikalle vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on opastaa asiakkaita solariumin käytössä ja tarkastaa epäselvissä tilanteissa palvelun käyttäjän ikä. Vastuuhenkilön läsnäolo voitaisiin kuitenkin korvata sellaisella asianmukaisella teknisellä ratkaisulla, jolla voitaisiin pitävästi varmentaa, ettei alle 18-vuotias pääse käyttämään solariumia. Laiminlyöntitapauksissa toiminnanharjoittaja voitaisiin lakiesityksen mukaan tuomita säteilyrikkomuksesta rangaistukseen.

Suomen Yrittäjät lausuu esityksestä seuraavaa:

Esityksen tavoitteet lisätä solariumin käyttäjille suunnattua tiedottamista ja opastamista sekä suojata alle 18-vuotiaiden henkilöiden terveyttä, ovat perusteltuja. Korostamme kuitenkin, että lakiesitys vaikuttaa erityisesti solariumpalveluja tarjoavien pienempien yritysten elinkeinotoiminnan jatkumisen edellytyksiin. Painotammekin, että uutta, yrityksiä velvoittavaa lainsäädäntöä säädettäessä tulisi punnita kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja niin, ettei sääntely rajoita suhteettoman laajasti elinkeinovapautta.

Korostamme, että etenkin henkilökunnan läsnäolovelvoite koko solariumpalveluntarjoajan aukioloaikana on erityisesti raskas pienille ja miehittämättömiä solariumpalveluja tarjoaville yrityksille, koska velvoite lisää merkittävästi alalle jo tyypillisesti korkeita työvoimakustannuksia. Pidämmekin yrittäjien kannalta myönteisenä, ettei solariumin käyttöpaikalle nimettyä vastuuhenkilöä edellytetä, jos pääsy solariumlaitteeseen voidaan järjestää teknisesti toisella tavalla. Esitettyjen poikkeusmahdollisuuksien tulisi kuitenkin olla oikeassa suhteessa lakiesityksen tavoitteisiin nähden.

Lakiesityksen 44 §:n 3 momentin mukaan solariumlaitetta käyttävän henkilön ikää ei tarvitse tarkastaa, jos kulku solariumpaikkaan ja pääsy solariumlaitteeseen voidaan järjestää sellaisella teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, jolla voidaan pitävästi estää alle 18-vuotiaiden pääsy käyttämään laitetta. Lakiesitys edellyttää, että riittävä tekninen valvonta on järjestettävä henkilötunnistukseen perustuviin laitteisiin, kuten esimerkiksi biometriseen tunnistukseen.

Ensisijaisesti katsomme, että lakiesityksessä kirjattuihin tavoitteisiin päästäisiin ehdotettua lievemmilläkin toimenpiteillä. Toimialalle on tavanomaista, että henkilökunta on paikalla ennalta ilmoitettuna kellonaikana, jolloin asiakkailla on tilaisuus ostaa ja uusia palveluihin oikeutettuja asiakaskortteja. Henkilön opastaminen ja iän tarkastaminen voitaisiin tehdä esimerkiksi sarjakorttia ostettaessa, emmekä näe perusteltuna toistaa näitä toimenpiteitä jokaisen käyttökerran yhteydessä mekaanisesti. Alaikäisten pääsy solariumlaitteeseen olisi mahdollista estää asiakkaille myönnettävien henkilökohtaisten kulkukorttien avulla.

Toissijaisesti esitämme, että henkilötunnistamiseen käytettävien laiteinvestointien vaadittu lukumäärää pysyy kohtuullisena. Pykälän perusteluista saa sen käsityksen, että laiteinvestointi tulisi tehdä jokaiseen solariumlaitteeseen erikseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että osa alan yritysten palvelutuotannosta loppuisi joko kokonaan tai osittain taikka toiminnan jatkaminen vaatisi ainakin jatkossa kohtuuttomia lisäresursseja tai investointeja henkilötunnistamisen järjestämiseksi. Alaikisten pääsy solariumlaitteeseen olisi mahdollista estää kertaalleen esimerkiksi palvelupaikan sisäänkäynnin yhteydessä. Lainsäädännöllä ei tule ilman välttämättömiä perusteita rajoittaa suhteettoman laajasti elinkeinovapautta. Jos esitystä ei lievennetä vaadittujen laiteinvestointien osalta, on velvoitetta koskevaa siirtymäsäännöstä syytä pidentää.

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies