23.6.2011 klo 11:08
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi voimassa olevaan säteilylakiin (592/1991) säännös, jonka mukaan toiminnanharjoittajaa kiellettäisiin altistamasta alle 18-vuotiasta henkilöä solariumin ultraviolettisäteilylle. Nykyään toiminnanharjoittajille on annettu vastaavanlainen suositus asetuksella (294/2002).

Lisäksi säteilylakiin esitetään lisättäväksi toiminnanharjoittajalle velvoite nimetä solariumin käyttöpaikalle vastuuhenkilö, jolla olisi velvoite muun muassa opastaa solariumpalvelun käyttäjiä laitteen käytössä sekä tarkastaa epäselvissä tapauksissa palvelun käyttäjän ikä. Vastuuhenkilön tulisi olla aina paikalla solariumpalvelun ollessa asiakkaiden käytettävissä. Laiminlyöntitapauksissa toiminnanharjoittaja voitaisiin tuomita säteilyrikkomuksesta rangaistukseen.

Suomen Yrittäjät antoi lausuntonsa ensimmäisestä luonnoksesta hallituksen esitykseksi 23.12.2010 ja osallistui Sosiaali- ja terveysministeriössä 14.3.2011 pidettyyn säteilylakimuutosta koskevaan keskustelutilaisuuteen. Aikaisempiin lausuntoihimme viitaten toteamme, että ei ole perusteltua asettaa lakiin rangaistussäännöstä uusien velvoitteiden rikkomisesta, ja esitetystä rangaistussäännöstä tulisikin luopua. Toiminnanharjoittajaa koskeva kielto altistaa käyttäjiä solariumin ultraviolettisäteilylle on täsmällisyysvaatimuksen valossa liian epämääräinen.

Sen lisäksi mitä Suomen Yrittäjät on lausunut asiasta aikaisemmin, painotamme säädösvalmistelun tässä vaiheessa vielä seuraavia seikkoja:

Esityksen tavoitteet lisätä solariumin käyttäjille suunnattua tiedottamista ja opastamista sekä suojata alle 18-vuotiaiden henkilöiden terveyttä, ovat kannatettavia ja perusteltuja. Painotamme kuitenkin, että uutta, yrityksiä velvoittavaa lainsäädäntöä valmisteltaessa tulisi punnita kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja niin, ettei sääntely rajoita suhteettoman laajasti elinkeinovapautta. Jo olemassa olevien teknisten mahdollisuuksien lisäksi tulisi jättää tilaa innovaatioille, joiden käyttöönottamisella päästäisiin tavoitteiden edistämisen kannalta riittävän tehokkaaseen lopputulokseen.

Solariumpalvelun tarjoajalla on uuden säteilylakiluonnoksen 44 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus nimetä vastuuhenkilö, jonka on oltava aina paikalla solariumlaitteiden ollessa asiakkaiden käytettävissä. Sinänsä on myönteistä, että velvoitetta koskeva siirtymäsäännöstä on pidennetty aikaisemmin esitetystä kuudesta kuukaudesta 36 kuukauteen. Näin elinkeinonharjoittajille jää kohtuullinen aika sopeuttaa uudet velvollisuudet toimintaansa. Korostamme kuitenkin, että etenkin henkilökunnan läsnäolovelvoite koko solariumpalveluntarjoajan aukioloaikana on erityisesti raskas pienille ja miehittämättömiä solariumpalveluja tarjoaville yrityksille, koska velvoite lisää merkittävästi alalle jo tyypillisesti korkeita työvoimakustannuksia.

Toimialalle on tavanomaista, että henkilökunta on paikalla ennalta ilmoitettuun kellonaikaan, jolloin asiakkailla on tilaisuus ostaa tai uusia palveluihin oikeutettuja asiakaskortteja ja saada palveluihin liittyvää opastusta. Huomautammekin, että solariumasiakkaiden terveydensuojelu voidaan taata elinkeinovapauteen lakiesityksessä kirjattua lievemmin puuttuvilla toimenpiteillä ja keinoilla. Pidämme perusteltuna, että palvelunkäyttäjän opastaminen solariumlaitteen ja suojavarusteiden käytössä sekä iän tarkastaminen tehtäisiin vastuuhenkilön toimesta sarjakorttia ostettaessa, emmekä näe tarpeellisena toistaa mekaanisesti näitä toimenpiteitä jokaisen käyttökerran yhteydessä.

Nykypäivän tekniikka antaa mahdollisuuden erilaisten reaaliajassa toimivien teknisten etävalvonnan ja –neuvonnan käyttöönottamisen, millä taataan asiakkaan tarpeen mukaisen opastuksen ja neuvonnan antamisen. Alaikäisten pääsy solariumlaitteeseen olisi mahdollista estää esimerkiksi asiakkaille myönnettävillä henkilökohtaisilla korteilla, minkä lisäksi voitaisiin edellyttää tunnusluvun syöttäminen ennen palveluun pääsyä. Tämän kaltaisia, jo nykyään käytössä olevia ja kokoajan kehittyviä teknisiä vaihtoehtoja ei ole lainkaan käsitelty tai otettu huomioon lakiesityksessä.

Esitämme, että uuden säteilylakiluonnoksen 44 §:n 1 momenttia muutettaisiin niin, että vastuuhenkilön ei tarvitse olla jatkuvasti fyysisesti palveluntarjoajan tiloissa läsnä, jos opastaminen ja valvonta on järjestetty muulla tehokkaalla tavalla.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies