29.4.2010 klo 14:13
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2010 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki takuueläkkeestä. Takuueläke olisi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos hänen eläkkeensä ei muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä olisi, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä tai eläkettä maatalousyrittäjäin luopumistukijärjestelmästä, ja että hänen eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason 685 euroa kuukaudessa (v.2010 tasossa). Eläkkeensaajan muut lakisääteiset eläketulot vähentäisivät kokonaisuudessaan takuueläkkeen määrää. Takuueläkkeen toimeenpanon hoitaisi Kansaneläkelaitos ja se rahoitettaisiin valtion varoista.

Ehdotus perustuu SATA-komitean väliraportin keskeisiin linjauksiin sekä pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Se on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunto usealta eri taholta, myös Suomen Yrittäjiltä.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä takuueläkkeen säätämisestä lähtökohtaisesti perusteltuna. Takuueläke mahdollistaa kohtuullisen toimeentulon myös usealle yrittäjänä toimineelle eläkkeensaajalle. Takuueläke saattaa kuitenkin heikentää pienituloisten henkilöiden halukkuutta pysyä työelämässä, jos he takuueläkkeen vuoksi eivät koe työelämässä pysymistä kannattavana. Työurien pidentämiseen tähtäävien tavoitteiden näkökulmasta on tärkeää, että sosiaaliturvaan ei luoda uusia järjestelmiä, jotka kannustavat työikäistä väestöä siirtymään työmarkkinoiden ulkopuolelle. Takuueläke voi myös vaikuttaa pienituloisten yrittäjien halukkuuteen nostaa yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen tasoa, mikä heijastuu yrittäjien sosiaaliturvan tasoon laajalti. Takuueläkkeen mahdollisia vaikutuksia työurien pituuteen ja YEL-vakuutuksien tasoon on edellä mainituista syistä seurattava tarkasti.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies