7.10.2015 klo 11:43
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä, joka koskee lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki mm. ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta sekä muutettaviksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettua lakia, eläinsuojelulakia, kauppakamarilakia, asianajajista annettua lakia sekä tuomareiden nimittämisestä annettua lakia. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulla voimaan 1.1.2016.

Ammattihenkilöiden liikkuvuus on keskeinen edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle ja siten yksi Euroopan kilpailukyvyn keskeisistä tekijöistä. Tästä syystä ammattipätevyyttä tulee säädellä Euroopan tasolla niukasti ja vain niiltä osin, kun se on hyvin perusteltua. Suomen Yrittäjien lähtökohtana on, että ammattipätevyyksiä säädellään mahdollisimman vähän ja ammattitaitoisen työvoiman ja yrittäjyyden liikkuvuus on mahdollisimman vapaata.

Ammattipätevyysdirektiivin muuttamista koskevalla ehdotuksella on pyritty saamaan aikaan sujuvasti toimiva järjestelmä ammattipätevyyden tunnistamiseksi. Uuteen tunnustamislakiin on sisällytetty säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä.

Lakiesitys on tervetullut. Suomen Yrittäjät kannattaa liikkuvuutta koskevien säännösten yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista. Esitys on kaikkiaan yrittäjien ja elinkeinoelämän näkökulmasta kannatettava; se helpotta ja ennen kaikkea selkeyttää henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU-maissa.

Yritys-Suomen neuvontapalveluiden hyödyntäminen toteutuksessa ja keskitettynä asiointipisteenä yrityksille ja työnantajille on kannatettavaa.

Eurooppalainen ammattikortti

Ammattikortti lisää läpinäkyvyyttä ja joustavuutta niin viranomaisten kuin elinkeinoelämäkin välillä. On kannatettavaa että esityksen mukaisesti ammattikorttia voi hakea työtilanteen mukaan joko sijoittumisvaltiosta tai valtiosta, jossa ammattipätevyys on hankittu. Erityinen edellytys ammattikortille on ammateissa, joissa liikkuvuus on suurta ja ammatti tai ammattiin valmistava koulutus ovat säänneltyjä merkittävässä määrässä jäsenvaltioita.

On tärkeää, että sähköinen IMI-järjestelmä mahdollistaa työnantajille helpon mahdollisuuden tarkistaa kortinhaltijan esittämän eurooppalaisen ammattikortin aitouden ja voimassaolon.

Osittainen ammatinharjoittamisoikeus

Suomen Yrittäjät kannattaa osittaista ammatinharjoittamisoikeutta. Tilanteissa, jossa kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion säännellyn ammatin erot ovat niin suuret, että korvaava toimenpide tarkoittaisi uudelleen kouluttautumista, on osittainen ammatinharjoittamisoikeus tervetullut. On tärkeää, että viranomaiset oma-aloitteisesti tutkivat yrittäjän mahdollisuudet osittaiseen ammatinharjoittamisoikeuteen, jos rajoittamaton ammattipätevyyden tunnustaminen ei ole mahdollista.

Yhteiset koulutusperiaatteet (yhteiset koulutuspuitteet ja koulutustestit)

Automaattinen tunnistamiseen perustuvan järjestelmän tulee nopeuttaa ammattipätevyyden tunnustamista. Tavoitteena tulee olla järjestelmä, jossa ammattihenkilöt saavat ammattipätevyytensä helposti tunnustetuksi muissa jäsenmaissa.

Ammattipätevyyksille on perusteltua luoda yhteiset vähimmäisvaatimukset tieto-, taito- ja pätevyyskokonaisuuksista jäsenvaltioiden kesken. Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä.

Yhdenmukaistetun koulutustestin tulee joustavoittaa ja lisätä liikkuvuutta jäsenmaiden välillä. On kannatettavaa, että yhteisen koulutustestin käyttöönotto edellyttää ko. ammattiin johtavan koulutuksen olevan säännelty merkittävässä määrässä jäsenvaltioita.

Kaikkiaan on tärkeää, että Euroopan tasolla säänneltyjen ammattien määrää pyritään alentamaan jäsenvaltioiden keskinäiseen arviointiin liittyvin keinoin. Tunnustamista koskevien säännösten tulee olla selkeitä, läpinäkyviä ja yksinkertaisia. Elinkeinoelämän näkökulmasta on myös huomioitava, että yksityissektorilla työnantajalla tulee yleensä olla mahdollisimman vapaa päätäntävalta työntekijänsä valinnassa, riippumatta työnhakijan koulutuksesta. Sama koskee yksilön oikeutta yrittämiseen.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö