20.1.2015 klo 12:26
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallitus esittää lakia eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta. Sen mukaan vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki eläkelaitosten sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita muutoksia.

Esityksen vaikutukset yksittäisen eläkelaitosten sijoitustoimintaan ovat arvioiden mukaan keskimäärin vähäisiä. Toimijoiden välillä on kuitenkin eroja, joten joillakin eläkelaitoksilla saattaa olla tarvetta muuttaa sijoitusallokaatioita.

Keskeiset huomiot

Lain mukaan eläkelaitosten sijoitustoiminnan tulee olla tuottavaa ja turvaavaa. Suomen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Työeläkkeiden rahastointiaste on nykytilanteessa noin neljännes kertyneiden eläkeoikeuksien arvosta. Loput kustannetaan eläkkeen maksuvuoden työeläkevakuutusmaksusta.

Suomen Yrittäjien käsityksen mukaan eläkejärjestelmän turvaavuus edellyttää jatkossakin työpaikkoja riittävän palkkasumman aikaan saamiseksi. Eläkejärjestelmän turvaamiseksi tämä olisi mielestämme perusteltua ottaa huomioon eläkelaitosten sijoitustoiminnassa. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti