23.10.2009 klo 13:03
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lainja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 178/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja eräitä muita lakeja. Ehdotetut muutokset laajentavat työttömyysetuuden käyttöä työttömyyspäivärahan saajilla työelämävalmennukseen, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työnhakijoiden omaehtoiseen opiskeluun. Muutoksen myötä työttömyysetuuksia voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin työllistymisen edistämiseen. Samalla ylläpitokorvausta ehdotetaan korotettavaksi yhdellä eurolla ja työssäkäyntialueen ulkopuolella kahdella eurolla. Muutoksen tavoitteena on kannustaa työttömiä osallistumaan aktiivitoimenpiteisiin ja koulutukseen. Ylläpitokorvauksen korotus vastaa elinkustannusten nousua.

Ehdotetut muutokset perustuvat osin SATA-komitean ehdotuksiin sekä AKKU-johtoryhmän SATA-komitealle tekemään ehdotukseen aikuiskoulutuksen tukijärjestelmien selkiyttämisestä ja aikuisopiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien uudistamisesta.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa hallituksen esityksistä niiltä osin, kuin muutokset perustuvat SATA-komitean ja AKKU-johtoryhmän esityksiin. Toteamme kuitenkin, että näillä muutoksilla ei ole saavutettavissa sellaista työttömyysturvan kannustavuutta, joita SATA-komitean työlle on asetettu tavoitteeksi. Kannustavuuden lisäämistarpeeseen on kiinnitetty huomiota myös SATA-komitean väliraportissa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö