23.3.2017 klo 14:02
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta Lakivaliokunta

Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä asiantuntijalausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme mahdollisuudesta antaa näkemyksiämme esityksen sisällöstä ja sen vaikutuksista yritystoimintaan.

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konkurssilakia, yrityksen saneerauksesta annettua lakia, yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia sekä konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettua lakia. Lisäksi esitetään säädettäväksi laki velkajärjestelyrekisteristä ja muutettavaksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annettua lakia sekä Suomen, Tanskan, Norjan, Islannin ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntö yhteensopivaksi Euroopan unionin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen kanssa.

Asia on valmisteltu oikeusministeriön työryhmässä, jossa Suomen Yrittäjät oli edustettuna.

Muutosesitykset tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia

Oikeusministeriön alaisen työryhmän tehtävänä oli valmistella uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Euroopan komission mukaan tietyt muutokset ovat välttämättömiä esimerkiksi menettelyjen hallinnoinnin tehostamiseksi sekä elinkelpoisten yritysten tervehdyttämisen mahdollistamiseksi. Ottaen huomioon asetuksen edellyttämät vaatimukset sekä komission tavoitteet, Suomen Yrittäjät pitää mietinnössä esitettäviä muutoksia kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.

Vaikutukset pienvelkojan asemaan

Yleisesti ottaen esitettävien muutosten tavoitteena on helpottaa ja yksinkertaistaa velkojien tiedonsaantia maksukyvyttömyysmenettelyistä. Rekisteristä velkoja voisi tarkastaa, onko tietyn velallisen osalta maksukyvyttömyysmenettelyä ja mikä on menettelyn vaihe. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetuksen edellyttämä tietojen siirtäminen sähköisesti saataville yleisen tietoverkon kautta maksutta on tarkoituksenmukainen ratkaisu.

SY:n näkemyksen mukaan on perusteltua, että kansallisessa lainsäädännössä käytetään asetukseen sisältyvät poikkeusmahdollisuudet tietojen yleisessä tietoverkossa julkaisemisen osalta siltä osin, kun kyse on sellaisen yksityishenkilön velkajärjestelystä joka ei harjoita elinkeino- tai ammattitoimintaa tai kun hän sitä harjoittaa, mutta maksukyvyttömyysmenettely ei liity kyseiseen toimintaan.

Huomionarvoista on, että asetuksella ja sitä täydentävällä kansallisella lainsäädännöllä helpotetaan saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Jatkossa saatavat voidaan ilmoittaa vakiolomakkeella, joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Lisäksi ulkomaisilla velkojilla on vähintään 30 päivää aikaa ilmoittaa saatavansa sen jälkeen, kun tieto maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta julkaistiin menettelyn aloitusvaltion maksukyvyttömyysrekisterissä tai velkojalle annettiin ilmoitus menettelyn alkamisesta, eikä oikeudellinen edustus ole pakollista pelkästään saatavia ilmoitettaessa. Muutokset ovat erityisesti pienten yritysten näkökulmasta positiivisia, koska ne helpottavat saatavien ilmoittamista silloin, kun yrityksellä on saatavia ulkomaiselta maksukyvyttömyysmenettelyyn joutuneelta yritykseltä tai yksityishenkilöltä.

Vaikutukset velallisyrityksen asemaan

Muutosten osalta on huomattava, että velkajärjestelyn tunnustaminen muissa valtioissa lähtökohtaisesti parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi. Myös tältä osin muutokset ovat kannatettavia. Katsomme, ettei ehdotetusta velkajärjestelyrekisteristä aiheudu yrittäjälle merkittäviä vaikutuksia, sillä tiedot ovat jo tällä hetkellä julkisia. Toisaalta maksuttomuus saattaa johtaa siihen, että yksityisten elinkeinonharjoittajien ja muiden yritysten tietoja etsitään aikaisempaa useammin.

Voimaan tulevilla asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön muutoksilla voinee olla myös yleisempiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Asetuksen toimivaltaa koskevilla uusilla säännöksillä voidaan pyrkiä ehkäisemään vilpillistä oikeuspaikkakeinottelua EU:n jäsenvaltioiden välillä ja soveltamisalan laajentaminen tervehdyttämistä koskeviin menettelyihin edesauttaa elinkelpoisten yritysten tervehdyttämistä rajat ylittävissä tilanteissa. Muutokset voivat siten tehostaa rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuutta ja samalla edesauttaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tämä on omiaan parantamaan myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen

lainsäädäntöasioiden päällikkö