12.11.2009 klo 11:47
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 § §:n muuttamisesta (HE 194/2009 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen velvoittavuuden laajentamista koskemaan nuorten työttömien ohella myös 25 vuotta täyttäneitä. Ehdotetun muutoksen seurauksena kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen, sen keskeyttäminen tai omasta syystä keskeyttämään joutuminen johtaisivat työmarkkinatukea saavan työttömän osalta 60 päivän karenssiin sekä toimeentulotukea saavan työttömän osalta perusosan alentamiseen enintään 20 prosentilla henkilön iästä riippumatta.

Esitys perustuu Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Se on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun yhteydessä on konsultoitu työ- ja elinkeinoministeriötä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotusta myönteisenä. Suomen työikäinen väestö tulee lähitulevaisuudessa vähentymään merkittävästi, minkä vuoksi pitkään työttömänä olleita henkilöitä tulee kannustaa aktiivisin keinoin parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan. Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén

lainopillinen asiamies