1.12.2003 klo 12:35
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Suomen Yrittäjät esittää otsikossa mainitussa asiassa lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetun osittaisen hoitorahan korottamista nykyisestä 63,70 eurosta 70 euroon sekä oikeuden osittaiseen hoitorahaan laajentamista koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lasten vanhempia. Samoin esityksessä ehdotetaan, että vanhemmilla olisi oikeus osittaiseen hoitorahaan myös silloin, kun lapsi osallistuu koulun aloittamista edeltävänä lukuvuotena oppivelvollisena esiopetukseen. Lisäksi ehdotetaan, että osittaista hoitorahaa olisi mahdollista maksaa saman kalenterijakson aikana molemmille vanhemmille, edellyttäen että he eivät pidä osittaista hoitovapaata yhtäaikaisesti.

Ehdotetun säännöksen soveltaminen on nykytilan mukaisesti sidottu työ- tai virkasuhteeseen. Yrittäjällä ei siis ehdotuksen mukaan jatkossakaan tulisi olemaan oikeutta osittaiseen hoitorahaan.

Nyt käsiteltävänä olevan esityksen tarkoituksena on tukea pienten lasten vanhempia heidän joutuessaan yhteen sovittamaan perhe- ja työelämän vaatimuksia. Tämä tavoite toteutuisi vain palkansaajana toimivien pienten lasten vanhempien osalta. Yrittäjäasemassa toimivia pienten lasten vanhempia säädöksen avulla ei sen sijaan pystytä tukemaan perhe- ja työelämän yhteen sovittamiseen. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yrittäjällä usein palkansaajaa hankalampaa, ja se vaikuttaa myös nuorten ihmisten halukkuuteen ryhtyä yrittäjäksi. Erityisen hankalaksi yrittäjävanhempien perhe- ja työelämän yhteen sovittamisen tekee se, että yrittäjien työaika on säännönmukaisesti palkansaajan työaikaa pidempi, ja työtehtävät usein osuvat tavanomaisten työaikojen ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan sosiaaliturvan eroja palkansaajan ja yrittäjän välillä on pyrittävä poistamaan niissä asioissa, joissa eroavuutta ei voida perustella yritystoiminnan luonteesta ja siihen kuuluvasta yrittämisen riskistä johtuvilla seikoilla. Sosiaalipoliittisin toimenpitein olisi syytä paitsi tukea yrittäjänä toimivia pienten lasten vanhempia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, myös madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä yhdenmukaistamalla palkansaajan ja yrittäjän sosiaaliturvaa.

Yrittäjällä on tällä hetkellä oikeus lasten kotihoidon tukeen, samoin kuin sairausvakuutuslain mukaisiin äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan sekä osittaiseen vanhempainrahaan. Oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen osittaiseen vanhempainrahaan yrittäjällä on silloin, kun omassa yrityksessä tehty työ vähenee 40 ? 60 prosenttiin aiemmasta vähintään kahden kuukauden ajaksi. Suomen Yrittäjät esittää, että vastaavasti oikeus osittaiseen hoitorahaan ulotettaisiin koskemaan myös yrittäjiä. Osittaisena hoitorahana suoritettavat etuudet kustannetaan yleisin verovaroin, joiden maksamiseen myös yrittäjät osallistuvat.

Suomen Yrittäjät esittää lain lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 13 §:ää muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada osittaista hoitorahaa. Sama oikeus on sellaisella yrittäjällä, jonka omassa yrityksessään tekemä työ vähenee lapsen hoidon vuoksi 40 ? 60 prosenttiin aiemmasta. Lapsen vanhemmalla tai huoltajalla on oikeus osittaiseen hoitorahaan samoin edellytyksin myös silloin, kun lapsi osallistuu perusopetuksen ensimmäisen tai toisen vuoden opetukseen, tai kun lapsi osallistuu oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävänä lukuvuotena oppivelvollisena esiopetukseen.

Hallituksen esityksessä sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (147/2002), jonka pohjalta osittaisesta vanhempainrahasta säädettiin, on edellytetty yrittäjävanhemman esittävän luotettavan selvityksen yrittäjänä tehdyn työn vähenemisestä. Samanlaista selvitystä voitaisiin edellyttää osittaista hoitorahaa hakevalta yrittäjävanhemmalta.

Merja Berglund
Työmarkkina-asiamies
Suomen Yrittäjät