13.9.2011 klo 10:02
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta (HE 14/2011 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudistettu laki lelujen turvallisuudesta. Lakimuutoksella ja siihen liittyvillä asetuksilla korvattaisiin voimassa olevan laki ja pantaisiin täytäntöön uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lelujen turvallisuudesta 2009/48/EY. Uusi direktiivi asettaa Unionin alueella toimiville lelualan elinkeinonharjoittajille entistä tiukempia ja yksityiskohtaisempia vaatimuksia ja velvoitteita. Tavoitteena on lelujen turvallisuus mutta myös lelujen vapaan liikkuvuuden takaaminen yhteisön alueella.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut laajasti huomioon elinkeinoelämän ja toimialan näkemyksiä ja muutosehdotuksia hallituksen esitystä valmisteltaessa. On tärkeää, että kansalliset säännöksemme vastaavat leludirektiivin sisältöä eikä elinkeinonharjoittajille aseteta direktiiviä tiukempia velvollisuuksia Suomessa. Tämä on erityisen tärkeää, kun lainsäätäjän tavoitteena on varmistaa ja turvata suomalaisten leluyritysten kilpailukyky EU:n alueella.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esityksestä siltä osin, kun kysymys on uuden leludirektiivin täytäntöönpanosta. Toteamme kuitenkin, että lakiesityksen 17 § 2 momentissa on asetettu jakelijalle direktiiviä laajempi selonottovelvollisuus valmistajan laatimista asiakirjoista. Tarve sellaiselle sääntelylle, jota direktiivi ei nimenomaisesti edellytä, tulee harkita ja perustella huolellisesti. Perusteita direktiiviä ankarammalle velvollisuudelle ei ole esitetty. Käytännössä velvoitteen täyttäminen saattaa muodostua kohtuuttomaksi erityisesti pitkän jakeluketjun loppupäässä olevalle pk-yrittäjälle, jos velvollisuus koskee myös niitä asiakirjoja (esimerkiksi lelujen teknisiä asiakirjoja), jotka eivät kulje lelun mukana jakeluketjussa.

Suomen Yrittäjät ry

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies