15.9.2014 klo 12:53
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä sitä, että 1.9.2014 voimaan tullut laki maaseudun kehittämisen tukemisesta saatetaan vastaamaan kaikilta osin uutta EU-lainsäädäntöä sen siirtymäaikana. Erityisesti toimijoille on tärkeää, että kansalliseen lakiin tehtävillä muutoksilla pyritään lisäämään tukijärjestelmän joustavuutta ja vähentämään hallinnollista taakkaa.

Lausuntonamme otsikossa mainitusta asiasta Suomen Yrittäjät toteaa seuraavien muutosesitysten oletettavasti parantavan yritys- ja hanketoiminnan onnistumisen edellytyksiä maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Yritysten osallistumista paikallisen toimintaryhmän koordinoimiin teemahankkeisiin voitaisiin tarpeellisissa määrin lisätä.
• Yritysten hallinnollista taakkaa vähennettäisiin muutoksilla, joilla yrityksen perustamista koskevaa määräaikaa pidennettäisiin 2 vuodesta 3 vuoteen, vaatimus yritystuen maksun hakemisesta vähintään kerran vuodessa poistettaisiin ja tuen siirtoon liittyviä vaatimuksia kevennettäisiin.
• Yritysten roolia kehittämistuella toteutettavissa hankkeissa olisi säännösten väljentämisen myötä mahdollista lisätä.
• Yritystuella voitaisiin tukea elintarvikkeiden jalostusta ja kaupan pitämistä sekä maatalouden ulkopuolella toimintaansa laajentavia maatalousyrityksiä myös kaupunkialueilla ja kaupunkien kehysalueilla.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Hannamari Heinonen
elinkeinopoliittinen asiamies

Lisätietoa Hannamari Heinonen, elinkeinopoliittinen asiamies, puh. 050 567 3395,
hannamari.heinonen@yrittajat.fi