25.2.2015 klo 12:45
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamiseksi

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolain 56 § siten, että sukupolvenvaihdoshuojennuksiin liittyvää maksuajan pidennystä pidennettäisiin nykyisestä viidestä vuodesta seitsemään vuoteen.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kannatamme esitettyä maksuajan pidentämistä. Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten verotuksen huojentaminen on tärkeää, ja on hyvä, että jatkajalle sallitaan pidempi aika rahoittaa verot yritystoiminnasta saaduilla tuotoilla.

Mielestämme perintö- ja lahjaveroa tulee tulevaisuudessa kehittää kiinnittämällä huomiota seuraaviin epäkohtiin:

1. Veroprosentit ovat liian korkeat. Niitä tulee alentaa erityisesti I veroluokassa. Vähimmäistoimenpiteenä tulee perua kuluvalla vaalikaudella tehdyt kiristykset. Pitkällä aikavälillä tavoitteena tulee olla perintö- ja lahjaveron huomattava keventäminen.

2. Huojennuksen piiriin pääsemiseksi vaadittavaa 10 prosentin omistusosuutta sekä jatkajalta vaadittavaa roolia yrityksessä tulee arvioida uudelleen.

3. Huojennuksen edellytyksenä on yritys- tai maataloustoiminta. Toiminnan tulkitsemista yritystoiminnaksi rajoittaa useissa tapauksissa verotuksen tulolähdejaosta johtuvat ongelmat. Toimenpiteet tulolähdejaon poistamiseen verotuksessa tulee käynnistää.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Satu Grekin
veroasiantuntija