30.11.2016 klo 12:00
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ym. (HE 228/2016 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Esityksellä pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Uudella lailla on tavoitteena tehostaa em. toimintojen rahoittamisen ennalta estämistä siten, että lainsäädäntö perustuu aiempaa voimakkaammin riskien arvioimiseen.

Eduskunnan talousvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiasta. Kiitämme mahdollisuudesta antaa näkemyksiämme standardisoimispaketin sisällöstä ja standardisoinnin vaikutuksista yritystoiminnalle.

Kansallinen lisäsääntely on hallitusohjelman vastaista

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallituksen tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja yritysten hallinnollisen taakan keventäminen. Lisäksi hallitus linjaa ohjelmassaan, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Tavoitteena on sääntelyn nettomääräinen keventäminen.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen tahtotilaa oikeana. Yrityksiä rasittaa yksittäisten säännösten ja määräysten lisäksi kumulatiivinen sääntelytaakka. Sääntelytaakka voi paisuessaan asettua yrittäjyyden ja kasvun esteeksi. Yrittämisen kynnyksen madaltamiseksi, yrittäjyyden toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi sekä kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi sääntelyn tulee olla yritysten kannalta järkevää.

Hallituksen esitys ei hyvistä tavoitteistaan huolimatta noudata kaikilta osin hallitusohjelmaamme sisältöä pidättäytyä kansallisesta lisäsääntelystä. Rahanpesudirektiivin ulkopuolelle on tietoisesti jätetty tietyt vahinkovakuutustuotteen, esimerkiksi koti-, kasko- ja matkavakuutukset. Esitetty kansallinen lisäsääntely poikkeaa direktiivistä ja velvoittaa vakuutusyhtiöitä kysymään vakuutuksenottajilta mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta. Hyvään lainvalmisteluun kuuluu, että kansallinen liikkumavaran käyttö tulee perustella. Esityksen kansallisen sääntelyn lisääminen ei ole riittävällä tavalla perusteltu tai lisäsääntelyn vaikutuksia arvioitu.

Edunsaajarekisteri koskee suurta osaa yrityksistä

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että EU:ssa tehostetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Mielestämme on kuitenkin tärkeää välttää laillisesti toimivien yritysten tarpeetonta hallinnollisen taakan lisäämistä. On huomattava, että edunsaajarekisterin toteuttaminen ja ylläpito merkitsee suomalaisten yritysten näkökulmasta merkittävää hallinnollista lisätaakkaa. Esityksen valossa jääkin epäselväksi, miten yrityksiin kohdistuvat muutokset todellisuudessa estävät rahanpesua ja helpottavat terrorismin rahoittamisen estämistä.

Edunsaajarekisterin osalta on todettu, että uudet velvoitteet koskevat lähes kaikkia Suomessa rekisteröityneitä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia lukuun ottamatta. Rekisteröityvien yritysten määräksi on arvioitu 295 000. Ottaen huomioon, että velvoitteet kohdistuvat erittäin suureen joukkoon yrityksistämme, näihin kohdistuva velvoite ei näkemyksemme mukaan ole oikeasuhtainen siitä saataviin hyötyihin nähden.

Esityksen mukaan perustettavan edunsaajarekisterin tiedot olisivat julkisia. Huomautamme, ettei rahanpesudirektiivi edellytä rekisterin julkisuutta, vaan rekisterin tarkoitus on palvella viranomaisten sekä rahanpesun ilmoitusvelvollisten tarpeita. Tämänkään asian suhteen direktiivin implementoinnissa ei tulisi siten säätää direktiiviä laajemmasta julkisuudesta.

Julkisuusesitys perustuu siihen, että PRH:n ylläpitämät kantarekisterit eli kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterien tiedot ovat julkisia. Esitys tietojen julkisuudesta ei kuitenkaan näkemyksemme mukaan perustu rekisteriin talletettavien tietojen käyttötarkoitukseen. Suomen Yrittäjät katsoo myös, ettei rekisterijulkisuuden vaikutuksia ole riittävällä tavalla käsitelty esityksessä. Esimerkiksi edunsaajarekisterin julkisuuden hyödyt jäävät käytännössä arvailujen varaan. Haittana voivat olla erilaiset henkilöihin ja yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja identiteettivarkaudet.

On huomattava, että esityksessä edunsaajarekisterin merkinnöille ei nimenomaisesti olla antamassa oikeutta luovaa vaikutusta tai julkista luotettavuutta. Edunsaajarekisteriin merkittävät tiedot perustuvat yritysten käsityksiin tosiasiallisista edunsaajista. Tietyissä tilanteissa yhtiön käsitykset tosiasiallisista edunsaajista voivat olla oikeita tai vääriä tai vähintään tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi määräysvalta voi yhtiössä olla luovutettu osakassopimuksella ilman että yhtiöllä sinänsä on tästä mitään tietoa, jolloin rekisteriin tulisi ilmoitetuksi henkilö, joka tosiasiallisesti ei harjoita määräysvaltaa yhtiössä. On siis mahdollista, että jatkossa edunsaajarekisterin tiedot sekoittuisivat erheellisesti omistustietoihin.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen omistajilla voi olla täysin laillisia ja päteviä syitä siihen, että he haluavat pitää omistuksensa julkisuudelta salassa. Mikäli esimerkiksi yrityksen omistajat haluavat yksityiselämäänsä liittyvien syiden johdosta välttää julkisuutta, voi tämä kannustaa omistuksen hajauttamiseen tai erilaisten väliyhtiöiden käyttöön tilanteissa, joissa omistusjärjestelyihin ei liity mitään rahanpesuun liittyvää tai lainvastaista motiivia. Rekisteritietojen kuviteltavissa olevat julkiset käyttötarkoitukset ovat pikemmin omiaan loukkaamaan rekisteriin merkittyjen henkilöiden yksityisen elämän suojaa kuin torjumaan rahanpesua.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan edunsaajarekisterin tiedot tulisivat olla saatavilla ainoastaan asianomaisille viranomaisille ja rahanpesulaissa määritellyille ilmoitusvelvollisille.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät ry

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö