11.11.2009 klo 11:12
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 a 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta (HE 182/2009 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta siten, että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estäisivät opintotuen myöntämisen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Se on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä opetusministeriön ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Valmistelun aikana on kuultu työmarkkinaosapuolia ja opiskelijoita edustavia järjestöjä.

Suomen Yrittäjät ei vastusta esitystä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies