23.12.2010 klo 14:29
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilylain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi voimassa olevaan säteilylakiin (592/1991) säännös, jonka mukaan toiminnanharjoittajaa kiellettäisiin altistamasta alle 18-vuotiasta henkilöä solariumin ultraviolettisäteilylle. Nykyään toiminnanharjoittajille on annettu vastaavanlainen suositus asetuksella (294/2002).

Lisäksi säteilylakiin esitetään lisättäväksi toiminnanharjoittajalle velvoite nimetä solariumin käyttöpaikalle vastuuhenkilö, jolla olisi velvoite muun muassa opastaa solariumpalvelun käyttäjiä laitteen käytössä sekä tarkastaa epäselvissä tapauksissa palvelun käyttäjän ikä. Vastuuhenkilön tulisi olla aina paikalla solariumpalvelun ollessa asiakkaiden käytettävissä. Laiminlyöntitapauksissa toiminnanharjoittaja voitaisiin tuomita säteilyrikkomuksesta rangaistukseen.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Esityksen tavoite lisätä solariumin käyttäjille suunnattua tiedottamista ja opastamista on kannatetta. Myös alle 18-vuotiaiden henkilöiden terveyden suojeleminen on perusteltua. Suomen Yrittäjät kuitenkin huomauttaa, että lakiesitys koskee erityisesti solariumpalveluja tarjoavien kuntokeskus- ja kauneudenhoitoyritysten elinkeinotoiminnan jatkamisen edellytyksiä, minkä vuoksi ehdotettujen toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa esityksen tavoitteisiin nähden. Esitys on johtamassa nykymuodossaan siihen, että osa alan yritysten palvelutuotannosta loppuisi joko kokonaan tai osittain taikka toiminnan jatkaminen vaatisi jatkossa kohtuuttomia lisäresursseja.

Esityksen myötä ainakin miehittämättömät solariumpalvelut, joita Suomessa on arvioitu olevan noin 30, joutuvat lopettamaan toimintansa. Huomautamme, että Ruotsissa on 800 ja Tanskassa yli 1000 itsepalvelusolariumia, mistä huolimatta vastaavanlaisia velvoitteita ei alan yrityksille ole näissä maissa säädetty. Suomessa miehittämättömiin solariumpisteisiin on investoitu jopa 60 000 – 90 000 euroa/laite, minkä lisäksi yrittäjät ovat usein sitoutuneet vuosien määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Huomautamme, että laitteiden investointikustannukset kuoletetaan poistojen kautta, minkä vuoksi ehdotettu kuuden kuukauden siirtymäsäännös on riittämätön.

Esitys on ongelmallinen myös kunto- ja liikuntakeskuksille, joille on tyypillistä tarjota solariumpalveluja asiakkailleen osana palveluntuotantokokonaisuuttaan. Toimialalle on tavanomaista, että henkilökunta on paikalla ennalta ilmoitettuun kellonaikaan, jolloin asiakkailla on tilaisuus ostaa tai uusia palveluihin oikeutettuja asiakaskortteja tai saada palveluihin liittyvää opastusta. Etenkin henkilökunnan läsnäolovelvoite koko palveluntarjoajan aukioloaikana on erityisesti raskas pienille yrityksille, koska velvoite lisää merkittävästi alalle jo tyypillisesti korkeita työvoimakustannuksia.

Katsomme, että esitetyt lisäykset säteilylakiin hankaloittavat suhteettoman raskaasti alalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Esitämme, että elinkeinoelämän näkemykset otetaan tämän vuoksi laajasti huomioon toimialan yritysten velvoitteita asetettaessa. Sääntelyn tulisi olla objektiivista ja ottaa huomioon erilaiset näkökulmat tasapuolisesti. Lisäksi huomautamme, että yrityksiin kohdistuvat uudet velvoitteet on asetettava samassa suhteessa, kuin esimerkiksi tupakkatuotteiden myynnin suhteen on tehty. Henkilön iän tarkistaminen ostotapahtuman yhteydessä on perusteltua, mutta yrityksellä ei voi olla velvollisuutta antaa terveysvalistusta tai valvoa suhteettomin laajoin toimenpitein jatkokäyttöä.

Huomautamme, että lakiesityksessä kirjattuihin tavoitteisiin päästäisiin ehdotettua lievemmilläkin toimenpiteillä.

Painotamme, että lainsäädännöllä ei tule ilman välttämättömiä perusteita rajoittaa suhteettoman laajasti elinkeinovapautta. Esitämme, että henkilön opastaminen, tiedottaminen ja iän tarkastaminen tehtäisiin sarjakorttia ostettaessa, emmekä näe perusteltuna toistaa näitä toimenpiteitä jokaisen käyttökerran yhteydessä. Nykyään on jo olemassa erilaisia teknisiä etävalvonnan ja –neuvonnan mahdollisuuksia, mitä ei ole esityksessä otettu huomioon. Riittävän pitkä siirtymäsäännös mahdollistaisi eri tekniikoiden käyttöönottamisen ilman elinkeinotoiminnan lakkaamista. Viittaamme tässä muun muassa Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten Yhdistys ry:n sekä Wrange oy:n lausuntoihin alan yleisistä käytännöistä ja teknisistä mahdollisuuksista hoitaa valvontaa ja tiedottamista.

Emme myöskään pidä perusteltuna asettaa lakiin rangaistussäännöstä uusien velvoitteiden rikkomisesta, ja esitetystä rangaistussäännöstä tulisikin luopua. Toiminnanharjoittajaa koskeva kielto altistaa käyttäjiä solariumin ultraviolettisäteilylle on täsmällisyysvaatimuksen valossa liian epämääräinen.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies