29.4.2010 klo 14:14
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 55/2010)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain vakuutusmaksua koskevien sääntöjen uudistamista ja maksun määräytymistä koskevien keskeisten periaatteiden siirtämistä lain tasolle. Vakuutusmaksujen määräytymisessä olisi otettava huomioon työnantajan ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö. Vakuutusyhtiön olisi myös sovellettava maksuperusteitaan yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Esityksessä ehdotetaan, että vakuutuksenottajan vakuutusmaksun tulee olla erikoismaksuperusteinen, jos vakuutuksenottajan vahinkohistoria on mahdollista ottaa tilastollisesti luotettavalla tavalla huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. Työnantajan työturvallisuustyö tulee ottaa huomioon myös taulustomaksuperusteisen vakuutuksenottajan vakuutusmaksuissa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi vakuutuksen siirtotilanteissa vakuutusyhtiöiden oikeutta saada vakuutustarjouksen tekemiseksi tarpeelliset työnantajan palkka- ja tapaturmavahinkotiedot. Yhdestä vahinkotapahtumasta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset taas siirrettäisiin esityksen mukaan kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti vuosittain jakojärjestelmäperiaatteella rahoitettavaksi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituksen työvaliokunnan nimittämän asiantuntijaryhmän raportin pohjalta. Kyseinen asiantuntijaryhmä nimitettiin Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmän ehdotuksesta. Suomen Yrittäjät on ollut mukana edellä mainitussa uudistamistyöryhmässä. Hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa on kuultu Finanssivalvontaa, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Finanssialan keskusliittoa ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa. Suomen Yrittäjiä ei ole kuultu valmistelussa.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä siltä osin kuin se vastaa Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmän työryhmämuistiossa esitettyä. Hallituksen esityksessä ehdotettu erikoismaksuperusteisten vakuutusten laajentamisen tavoite on hyvä. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta laissa tarkemmin säädettäväksi siitä, minkä suuruinen vakuutuksenottajan tulee vähintään olla eikä sitä, millä täsmällisillä edellytyksillä suuruus määritellään. Hallituksen esityksen mukaan suuruuden määrittely jätetään vakuutusyhtiön määriteltäväksi vakuutusmaksuperusteissaan vakuutusmatemaattisin perustein.

Hallituksen esityksestä ei siten selviä, miten ehdotettu muutos näkyisi käytännössä yritysten tapaturmavakuutusmaksuissa ja kuinka suureen joukkoon yrityksiä ehdotettu muutos vaikuttaisi. Suomen Yrittäjät edellyttää, että erikoismaksuperusteisten vakuutusten piiriin tulemisen edellytyksiä avataan tarkemmin hallituksen esityksessä. Tämän jälkeen tulee myös selvittää, kuinka ehdotetut muutokset vaikuttavat yritysten tapaturmavakuutusmaksuihin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies