7.4.2016 klo 09:25
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työeläkelaitoksia koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on kehittää yksityisten alojen eläkelaitosten riskienhallintaa edellyttämällä niiltä riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Eläkelaitoksen tulisi osana strategista päätöksentekoaan arvioida oleellisten riskien vaikutusta yhtiön toimintaan sekä niitä toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi määräaikaista lakia, jolla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa esityksen tavoitetta liittää riski- ja vakavaraisuusarvio kiinteäksi osaksi eläkelaitoksen toiminnan strategista suunnittelua ja ohjausta. Huomautamme kuitenkin, että riski- ja vakavaraisuusarvion tuominen liian vahvasti eläkelaitoksen strategiseen päätöksentekoon ja sijoitussuunnitelmaan saattaa johtaa kokonaisuuden kannalta epäoptimaaliseen lopputulokseen.

Esitys jatkaa työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevien asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuutta käyttää vierasta pääomaa tietyin edellytyksin on kannatettava. Nykyisen määräaikaisen lain ongelmana on määräajan lyhyys, koska uuden asuinrakennuskohteen rakennuttaminen vie aikaa. Näkemyksemme mukaan tarvetta asuinkiinteistötuotannon lisäämiseksi on edelleen runsaasti.

Suomen Yrittäjät
Petri Malinen
ekonomisti