25.11.2009 klo 11:45
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2009 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten, että valtio osallistuisi lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalta määrältä. Nykyisin valtio ei osallistu lomautusajalta maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen lainkaan. Lakia sovellettaisiin vuonna 2010 maksettaviin ansiopäivärahoihin.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. Suomen Yrittäjiä ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Suomen Yrittäjät ei vastusta esitystä. Esityksen tavoitetta pitää työnantajamaksut ja sitä kautta myös työllistämisen kynnys vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa mahdollisimman matalalla voidaan pitää myönteisenä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies