15.10.2010 klo 10:24
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 177/2010 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta, minkä johdosta lausumme asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston talouden kestävyyttä, parantaa suhdannepuskurin toimivuutta sekä turvata työttömyysvakuutusmaksujen vakaus ja kohtuullinen taso. Työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin rajat, joiden sisällä työttömyysvakuutusmaksun määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että jos palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan keskimääräisen maksun yhteismäärä alittaisi 1,50 prosenttia tai ylittäisi 3,30 prosenttia, maksuprosentista olisi säädettävä lailla. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 3,6 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavia menoja vastaavasta määrästä 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Suhdannepuskurin enimmäismäärä ei olisi myöskään esteenä velan ottamiselle tilanteessa, jossa puskurin enimmäismäärä ylittyisi työttömyysvakuutusmaksun vahvistamisen jälkeen tapahtuneen taloustilanteen yllättävän heikkenemisen johdosta. Lisäksi ehdotetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun vähimmäismäärän sääntelyä yksinkertaistettavaksi säätämällä se 0,10 prosentiksi.

Hallituksen esitys on valmisteltu ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen toimesta. Suomen Yrittäjät ei ole osallistunut valmisteluun eikä Suomen Yrittäjille ole varattu mahdollisuutta lausua esityksestä valmisteluvaiheessa. Kritisoimme tällaista valmistelutapaa. Pidämme valitettavana, että yli 50.000 työnantajayrittäjää edustava Suomen Yrittäjät on jätetty valmisteluvaiheessa kokonaan huomioimatta.
Kuten hallituksen esityksessä on todettu, työttömyysvakuutusmaksu on veroluontoinen maksu. Tämän vuoksi suhdannepuskurin suurentaminen on myönteistä maksurasituksen vaihtelun torjumiseksi ja veroluontoisten maksujen ennakoitavuuden parantamiseksi. Suomen Yrittäjät pitää suhdannepuskurin koon suurentamista perusteltuna ehdotuksena. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole asiassa lausuttavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari