4.11.2009 klo 10:29
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 222/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan, että henkilölle, jonka viikoittaista työaikaa on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä, maksettaisiin kokonaista työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Nykyisin tällainen henkilö saa ns. soviteltua työttömyysetuutta kaikilta lomautusaikaansa sisältyviltä arkipäiviltä. Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin lomautuksiin, jotka toteutetaan ajalla 4.1.2010 – 2.1.2011.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työntekijän, jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan. Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010 – 2011 ansaittujen palkkojen perusteella.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. Suomen Yrittäjiä ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa.

Suomen Yrittäjät ei vastusta esitystä. Ehdotusta voidaan pitää myönteisenä siltä osin, kun sillä helpotetaan ja joustavoitetaan yritysten toiminnan sopeuttamista vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Suomen Yrittäjät haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, ettei esityksessä ole selvitetty riittävästi ehdotettujen muutosten vaikutusta työttömyysvakuutusmaksuihin eikä erityisesti työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruuteen. Muutos tulee todennäköisesti nostamaan Työttömyysvakuutusrahaston menoja ja lisää siten entisestään työnantajamaksujen nostopaineita. Talouden taantumassa tulisi päinvastoin pyrkiä pitämään työnantajamaksut ja sitä kautta myös työllistämisen kynnys mahdollisimman matalalla.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies