19.8.2013 klo 13:52
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavusta yritystoiminnan kehit-tämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10§:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotettavalla lailla valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi pyritään yksinkertaistamaan ja tehostamaan avustustoimintaa sekä lisäämään sen vaikuttavuutta.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää esitystä oikeansuuntaisena ja kannatettavana. Tukijärjestelmän selkeyttäminen ja yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi on perusteltua.

Niukkenevat resurssit huomioon ottaen, tavoite keskittyä ensisijaisesti vain pk-yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen tukemiseen on oikea. Samoin tukiresurssien kohdistaminen vaikuttavimpiin tukiin on perusteltua.

Hallinnon kehittämien siten, että hallinnoinnissa siirryttäisiin yksinkertaistettuihin kustannusmalleihin, on perusteltua ja kannatettavaa. Samanaikaisesti tulee pyrkiä siihen, että käsittelyajat ja menettelyt nopeutuvat sekä yksinkertaistuvat. Näillä tavoin voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä hallinnollisessa taakassa että hallintomenoissa.

Kiinnitämme huomiota siihen, että esityksen seurauksena Euroopan aluekehitysrahaston toimintaympäristön kehittämisavustuksia ei olisi enää mahdollista myöntää alueellisiin pääomasijoitusrahastohankkeisiin. Erityisen tärkeää tältä osin on uudessa tilanteessa turvata mahdollisten olemassa olevien hankkeiden tulevaisuus.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti